Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2;

 

                                Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2;

Motto: 2 Timoteovi 3:12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Úvod

Pokoj vám drazí milovaní! Je pro mě velikou milostí stát zde a sloužit vám Božím slovem. Tato služba je velikou výsadou. Vždyť to, co skutečně zasluhuje má duše podle své přirozenosti a svých skutků, je odsouzení a věčný trest! Proto kterákoli má i vaše služba Bohu a Jeho lidu je službou, která je výsadou plné, nezasloužené milosti a zároveň i okamžité, bohaté odměny. Co je lepšího než sloužit poslušně Pánu Ježíši, Bohu Otci a Božímu lidu! Modlím se, aby má služba byla službou v milosti a síle Ducha svatého! Aby nevycházela ze mě, a z mé nějaké pochybné síly, či moudrosti, která vlastně žádnou silou a moudrostí není a ani nemůže být! Apoštol Pavel říká milovaným korintským následující slova:

 • 1 Korintským 2:3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 4 má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 5 aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

Jsou to slova nanejvýš pravdivá. Nelze stavět dílo Boží z lidského materiálu. Vždyť Bůh nemá zalíbení ve svalech a houževnatosti mužů, ani v moudrosti moudrých podle tohoto světa. Jsou jako bláznovo blouznění a pomatenost před tváří Toho, který stvořil nebesa i zemi mocí svého slova! Toho, Který je v Písmu zván Otcem duší všeho tvorstva, neboť naplnil nebesa i zemi zástupy nespočetných bytostí!

Také nás Boží slovo učí následující moudrosti.  Když konáme jakékoli dílo na Boží vinici, máme pro to velmi přímé a jednoduché vysvětlení:

 • Lukáš 17:7 „Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: `Pojď si hned sednout ke stolu´? 8 Neřekne mu spíše: `Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty!  9 Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? 10 Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. ´"

Nebýt milosti Boží, dnes bych zde nestál. Ani vy byste tady nebyli. Každý z nás by si šel po svých vlastních, svévolných a sobeckých záležitostech. Poslušný padlému, temnému bohu svého života. Sám sobě! A někdo by možná už ani nebyl mezi živými tohoto světa. Protože zhoubná moc hříchu by již dávno zahubila tělo i duši takového člověka!

Ale Bůh, který je strašlivý ve svém hněvu, je největší ve svém milování. Ve svém slitování a milosrdenství. Nanejvýš laskavý a jímá ho lítost nad každým zlem. Své milosrdenství projevuje každý den celému světu a všem lidem. Ve všech končinách a napříč všemi generacemi. Ptáte se jak? Tím, že dává svému slunci svítit na zlé i dobré a svému dešti dává padat na úrodu spravedlivých i nespravedlivých! A živé, mocné Boží slovo svědčí o Stvořiteli všech věcí takto:

 • Ezechiel 33:11 Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?"

„Proč by si měl zemřít člověče? Ani tvá drzá vzpoura a nepřátelství vůči Mně, ani tvůj nejodpornější hřích, nezpůsobí v Mém srdci, abych toužil po tvé záhubě. A abych nebyl v každé chvíli připraven ti odpustit budeš-li činit pokání. „

Takový je náš Pán, Bůh duší všeho tvorstva. A dnes bych chtěl mluvit o výsadě patřit k Jeho lidu, k těm, jejich hříchy sice byli rudé jako šarlat, ale zběleli více, než nejčistší sníh! Chci mluvit o milosti a výsadě, pro kterou stojí za to, vytrvat navzdory i těm nejtemnějším záležitostem tohoto padlého světa! Náš text je:

Skutky apoštolské 8:1 Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. 2 Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili.

Odkazy: 1 K 2, 3-5; Lk 17, 7-10; Ez 33, 11;

Svět schvaluje pronásledování, mučení i zabíjení církve! Verš 1

1. Zdánlivé přátelství západního světa, klamavý klid před bouří!

Jak jistě všichni víte, v Afganistánu radikální islámské hnutí Talibán ovládlo ve velmi krátké chvíli celou zemi! Dvacet let nejmocnější, nejlépe ozbrojené a vycvičené armády západního světa se vší finanční podporou svých bohatých zemí bojovali a jejich vojáci umírali, aby prý Afganistánu přinesli svobodu, demokracii, mír a prosperitu. Dvacet let úsilí, bojů a umírání přišlo vniveč během několika týdnů! Během pouhých dnů! Všechna ta nabubřelost západního světa, se svým humanismem a svou demokracií! Kdyby to nebylo takovou tragédií, bylo by to k smíchu.

Jenomže jde o tragédii, velikou a velmi drsnou. Víte americký prezident Biden řekl, že vina padá na samotné Afgánce, protože nechtějí prý bránit sami sebe a svou zemi. Ale ve světě platí, že ujímáte-li se slabého a bezmocného bezdomovce na ulici, přebíráte tím do velké míry za jeho život zodpovědnost. Právě proto, že on je bezmocný, a to bezmocný z jakýkoli důvodů. Třeba i bezmocný vlastní vinou a vlastními chybami.

Dnes za sebou západní svět po svém útěku zanechává v Afganistánu tisíce a tisíce zmařených, nenaplněných nadějí. Nespočet lidských duší, chvějících se strachy! Dvacet let slýchali: „Nebojte se, nedáme vás, postaráme se o vás. Neodejdeme dokud, nebudete schopni stát na vlastních nohách!“ Kde jsou dnes všechny ty prázdné sliby?  Kdo nám dal právo takto si zahrávat s osudy lidí a celých národů? A udělali Afgánci nějakou chybu? Mají nějakou vinu? Ano, mají!

 • Jeremjáš 17:5 Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.

Humanismem a vlastní pýchou posedlý a převrácený, zvrácený západ a jeho hraní si na boha! Vinou Afgánců je, že upínali svou naději k tomuto západu. K hříšným lidem! A možná, že i afgánská církev, nebo její část upínala svou naději k padlému člověku, k lidem. Já je neodsuzuji, nevím, jestli to tak bylo. Věřím, že ne! Afgánská církev je církví Ježíše Krista uprostřed tvrdého, nepřátelského světa islámu! Jistě velmi dobře ví, že upínat naději k lidem, je cesta vedoucí ke smrti! Jen chci vyjádřit pravdu, která je nelítostná. Kdo doufá v člověka, je prokletý! Musím tedy nyní sám sobě i nám všem položit nepříjemnou otázku. Víme to i my přímo tady na západě, uprostřed toho nabubřelého světa? Že doufání v člověka je prokletá cesta do záhuby?

Jestli dokázal bezbožný, humanistický západ obelhat značnou část afgánského národa, aby v něj doufal. Přestože život v Afganistánu je tak tvrdý, tak surový, tvrdě a padle naturalistický. Nejsme my tady obelháni podobně, a ještě mnohem více? Obklopeni vším tím blahobytem, fungující ekonomikou, vyspělým zdravotnictvím a vědou, demokracií, která sice kulhá a je mnohdy slepá, bezmocná, ale přeci jen jakž takž funguje. Nejsme obelháni zdánlivou přívětivostí západního světa? Potom přijměme varování z našeho dnešního textu. Jakými slovy začíná?

 • Sk 8:1 Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve;

Uvědomme si, že ve Sk 8, 1-2 se nacházíme uprostřed Izraele, země a národa, který očekával zaslíbeného Mesiáše. Měl Boží zákon a smlouvy. Byl na tom podle lidských měřítek mnohem lépe než dnešní, bezbožný, ateistický západ! Navíc patřil k římskému impériu. Tato říše byla vrcholem tehdejší civilizace, vzdělanosti i politické moci! Zajišťovala svým obyvatelům na tehdejší dobu nevídanou prosperitu a výhody a náboženskou svobodu. Obzvláště těm, kdo měli římské občanství.

A kdo byl Saul. Člověk velmi horlivý v Mojžíšově zákoně. Silně nábožensky založený.  Od dětství vyučený a znalý v Písmu! Ale hleďte na jeho postoj k zavraždění Kristova věrného služebníka. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Sám tomu ochotně napomáhal, hlídal pláště Štěpánových vrahů! Sk 7, 58;

Jestli takto silně nábožensky cítící Izrael a člověk Saul byli schopni hubit křesťany, co čekáte od ateistického západu. Lidé, kteří věřili v Boha Písma, vraždili Jeho děti! Západ Převrácený kocháním se ve vlastním humanismu je mnohem horší. I když humanismus vyvyšuje a oslavuje člověka místo Boha, láska k člověku v něm není!  Ač je jeho centrem člověk, pravá láska k člověku v něm není! Protože humanismus je bezbožný, a nic, co je bezbožné, nemiluje a nemůže ani milovat člověka! Jen kdo celým srdcem uctívá Boha a miluje Boha, ten je schopen milovat a miluje i člověka, stvořeného k Božímu obrazu. Jen kdo miluje Otce, miluje i jeho děti, stvoření.

2. Mrtvý křesťan, dobrý křesťan!

Nebuďte tedy oklamáni domnělou laskavostí a zdánlivým přátelstvím západního světa. Svět miluje sám sebe a nenávidí svého Stvořitele. Nenávidí tedy i Jeho děti, křesťany, církev. Kdybyste náleželi ke světu, svět by vás miloval, protože miluje to, co je jeho. Ale protože svět nenávidí Boha, Krista a nenáviděl Ho dříve než nás, má proto v nenávisti i nás všechny, které Bůh v Kristu ze světa vytrhl! J 15, 18-19;

Svět vždycky nakonec odsouhlasí a schválí zabití Štěpána, Štěpánky, Pavla, Petra, Olinky, Dáši. Schválí nakonec zabití každého následníka Krista, který ještě bude pro svou víru zabit. Nevěříte? Co říká Písmo ústy apoštola Pavla?

 • 2 Timoteovi 3:12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Všimněte si prvních slov v 2 Tm 3, 12. Všichni ti, kdo chtějí zbožně žít v Kristu! Toto je nezbytná podmínka, pokud chcete být pronásledováni, musíte ji naplňovat. Křesťan, jehož život neukazuje právě na tu touhu žít zbožně podle vůle Pána Ježíše, ten pronásledován nebude. A je takový člověk opravdu křesťan? Člověk, který postrádá základní, primární znak křesťana? Touhu a úsilí po svatém životě v Kristu? Obávám se, že není!

Kdo dělá kompromisy se světem a hříchem, ten, jehož život se od života světa neliší. Ten se bát nemusí! Už jste v církvích slyšeli takové to mudrování ve stylu. „Svět musí pochopit a poznat, že jsme přeci normální lidé, jako oni! My jsme přeci taky jen hříšníci! Prostě jsme normální!“ Slyšeli jste už taková slova?

Jenže měřítkem této údajné normálnosti je zde padlý, hříšný svět a člověk! Ano, to vše je pro svět normální. Ale Bohu je to převrácené, tedy nenormální, odporné a probouzí to v Jeho srdci spravedlivý, svatý hněv proti hříšníkům!

 • Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Jsem ale z Písma přesvědčen, že žádný skutečný křesťan nemůže postrádat ve svém životě velikou touhu líbit se svému Pánu a také zjevné úsilí a zápas o zbožný život. Ano, přes všecky zápasy a pády s tím spojené, tak to prostě je! Písmo to jasně učí. Například:

 • 1 Janův 3:3 Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

Ve chvíli, kdy takto žijete, stáváte se pro svět něčím naprosto nepřijatelným. Něčím, co musí být potíráno a potřeno všemi možnými způsoby! O co vlastně jde? Proč se svět zákonitě musí k nám takto stavět? Je to pro stejnou věc, kterou vidíme u Pána Ježíše, který nás ve všem předchází svým prvenstvím! Svým bratrům, kteří se Mu posmívali říká:

 • Jan 7:6 Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. 7 Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků.

I vy, pokud toužíte, zápasíte a usilujete o zbožný život v Kristu, usvědčujete svým životem svět z jeho zlých a Bohu odporných skutků! Chci proto, abyste byli připravení na pronásledování a ústrky. Je mnoho forem pronásledování, měkkých, tvrdších a tvrdých, i krutých. Vždyť náš dnešní text o tom svědčí. Když byl zabit Štěpán pro svou víru, začalo, jaké pronásledování církve? Kruté! Kruté pronásledování tam čteme.

 A tak od posměchu, přes diskriminaci, přes snahu donutit nás přijmout zvrácené názory světa, až po mučení a smrt. Všecko je možné! Svět vždy razil, razí a na západě nyní zatím jen skrytě, potichu a po straně heslo podobné tomu, které razili bílí osadníci na divokém západě. Ti říkali: „ Mrtvý indián, dobrý indián!“ A svět, co říká?

„Mrtvý křesťan, dobrý křesťan! Mrtvá křesťanská víra, dobrá křesťanská víra!“

Víte, to se nikdy nezměnilo. A ani nemůže. Podstata světa je nesmiřitelná s evangeliem. Pokud nevěříte, čtěte prosím J 7, 19-20. Pán se ptá zástupu, proč neplní Mojžíšův zákon, proč ho chtějí zabít. Myslíte, že snad Pán Ježíš lže? Ne! Zástup se sice diví a říká, „co tě nemá, blázníš, nikdo z nás tě nechce zabít?“ Ale je to ten samý zástup, který později před Pilátem křičí: „Ukřižuj ho, na kříž s Ním!“ J 19, 15. Jak se vedlo našemu Pánu, tak se povede i nám! Ježíš říká:

 • Jan 15:20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat…

Nenechme se tedy ukolébat zdánlivým přátelstvím západního světa. Slovy o demokracii, toleranci, svobodě vyznání. Tu měli v římské říši zajištěnu občané také. Přesto vidíme, že církev byla krutě pronásledována a Štěpán zabit jako první mučedník církve. První, ale ne poslední! A svět? A Saul? Co na to oni?

 • Sk 8:1 Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve;

Odkazy: Jr 17,5; Sk 7, 58; J 15, 18-19; 7, 6-7; 7, 19-20; 19, 15; 15, 20; 2 Tm 3, 12; Ř 1, 18; 1 J 3, 3;

Bůh je svrchovaný a používá si vše i nejkrutější pronásledování! Verš 1

1. Všichni kromě apoštolů!

Možná si říkáte, proč vybral tento text? Proč nám dnes mluví o pronásledování, o mučednické smrti? Pokud jste dobře zatím chápali vše, co bylo až doposud řečeno. Tak jste pochopili, že ve světě je naprosto nepřirozenou věcí, pokud je křesťanská víra, evangelium Ježíše Krista akceptováno. Nemůže totiž být, ze své podstaty a z podstaty padlého světa. Jde o dva naprosté, nesmiřitelné protiklady.  Když svět navenek toleruje evangelium a církev, jde o neskutečnou Boží milost. A vždy je to jen navenek. Uvnitř pořád zuří skrytá bitva na život a na smrt. Boží milost tohoto vnějšího pokoje mezi světem a křížem sebou nese jedno veliké nebezpečí. To, že uvěříme tomu, že to tak je přirozené a bude to tak pořád.

 Nám křesťanům se bohužel znovu a znovu stává, že jsme překvapeni, když najednou vypluje na povrch něco, co jasně ukazuje, že celý svět je padlý, vzbouřený, nepřátelský Bohu a všemu z Boha! Obzvláště nám, křesťanům na blahobytném západě se to děje. Tak, jako jsme v osobních životech zaskočeni, vždy, když zlo a hřích zaútočí na nás plnou silou. A my si s hrůzou uvědomíme, jak moc ještě patří síla a zhouba hříchu k našim životům tady a teď. A vidíme znovu že největší náš nepřítel je přímo v nás, náš sklon ke hříchu. Stejně tak se nám na západě děje, že nás znovu překvapí každé uvědomění si toho, že svět, ve kterém žijeme je k nám nepřátelský. To je chyba. Písmo říká:

 • Lukáš 21:36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

 

 • 1 Korintským 16:13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

 

 • 1 Petrův 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.

Tyto výzvy Božího slova ukazují na to, v jakém světě žijeme, jaká je pravá, ne zdánlivá realita tohoto světa. Jestliže ji neprožíváme a neuvědomujeme si ji naplno, znamená to pouze dvě věci. Tu první jsem již zmínil. Boží veliká milost a milosrdenství, skrze které dává zatím církvi na západě čas svobody víry. Chvála Pánu za to.

Anebo druhá možnost. Náš život je vlažný. Ve své touze po zbožném životě. Ve svém úsilí po zbožném životě. Možná je naše evangelium jiné než evangelium Krista. Nikoho náš život a tím i evangelium, které zvěstujeme neusvědčuje z jeho zlých skutků a ponechává ho vlažným! Ale máme přitom být solí světa, světlem světa. Náš život má být vůní jedněm k pokání a životu, druhým ke smrti a k ještě většímu vzdoru proti Bohu. Myslím, že platí o církvi na západě obojí. Bůh nám dává milost svobody víry bez pronásledování. A nás to uspává, korumpuje nás život v blahobytu, upadáme do vlažnosti a kompromisů a připodobňujeme se světu. Tím se stává naše evangelium vlažné, bez ostří a radikality.

Podívejte se ale, co způsobila svým životem a vyznáním první církev. Při obrácení Pavla čteme, že se Pavel musel na čas skrýt, protože ho židé chtěli zabít. Tak horlivě a mocně svědčil o Ježíši. Sk 9, 22-23;  A již před tím, při ukamenování Štěpána se stalo následující.

 • Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku.

Ne, nechci abyste se nyní začali trápit a mrskat za to, že nejste pronásledováni. Za prvé, pokud následujete věrně Pána, jistě jste to v nějaké formě už zažili. Za druhé Bůh je svrchovaný. On o tom rozhoduje. Nechci, abyste si vyčítali, že vás nikdo zrovna nekamenuje! Ale chci, abychom o všem přemýšleli a rozjímali. Zkoumali sami sebe ve světle Božích pravd. Modlili se, sytili se Písmem.  Máme být bdělí, stateční, stát pevně ve víře!

Církev v Jeruzalémě byla silná svým vyznáním i jednáním. Reakce na to, ze strany světa byla také silná. Dokonce krutá. Štěpánova smrt. Kruté pronásledování všech ostatních, mučení a věznění. Tak kruté, že se celá církev rozprchla. Zůstali jen apoštolové. Ježíšovi nejbližší. Oni viděli svého Pána trpět na kříži a byli svědky Jeho vzkříšení jako očití svědkové. Nemohli jinak než zůstat. Pán je povolal k takovéto službě, aby ho následovali až na smrt. Je to vidět na jejich životě. Z počtu dvanácti jen Jan nezahynul mučednickou smrtí. Co říká Pavel o apoštolské službě.

 • 1 Korintským 4:9 Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. 10 My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. 11 Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, 12 s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, 13 když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje.

2. Zůstáváš? Pak tedy pro Boží slávu! Prcháš? Pak tedy pro Boží slávu!

A tak budou v různých dobách mezi křesťany vždy někteří, od nichž bude Pán očekávat, že budou čelit těm nejtvrdším formám pronásledování, jako dnes požaduje třeba po afgánské církvi. Bude po některých požadovat i mučednickou smrt. Všichni v Kristu zbožní zakusí různé formy pronásledování. Někteří jsou a budou povoláni ale i k oběti nejvyšší. Hledejme před tváří Pána, k čemu nás povolává a nesmýšlejme o sobě výše, než je nám dáno. Protože Bůh je ten, kdo je svrchovaný!

Jsou situace, kdy střízlivý a tichý život víry, je stejně silné svědectví nebo i víc, než mučednická smrt. Jedno z nejsilnějších svědectví života víry je v prvním listě Timoteovi.

 • 1 Timoteovi 2:1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha,…

Další silné místo je také v prvním listu Petrově. Ve druhé kapitole, verše 11-12. Kde Petr vyzývá církev, aby žila mezi pohany vzorným životem víry zaměřeným na Krista, a ne na sebe! A každý takový střízlivý a tichý život víry má vždy potenciál dovést člověka až k mučednické smrti! A vždy je svým způsobem umíráním. Umíráním pro Krista. Kdy umíráme sami sobě, aby On žil v nás! Víte, Kristovu kříži nemůže utéct žádný z nás. Žádný opravdový křesťan!

 • Marek 8:34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Ale to, jestli se v našem životě stane tak, anebo tak, to ví Pán! Neboť On má vše ve své ruce. A vše, co se děje v životě církve a Božích dětí, je k Jeho slávě. Jestli jsem prožil vzorný, tichý a klidný život víry, kdy jsem poznal jen velmi slabé a měkké formy pronásledování, jako je třeba posměch. Mohu se spolehnout, že to bylo k Boží slávě!

A jestli jsem zakusil horší a tvrdé formy pronásledování, musel jim čelit a možná jsem i prolil krev kvůli evangeliu a možná jsem i musel položit život. Mohu se spolehnout, že to bylo k Boží slávě.

A tak se ve svých myslích milovaní nemusíme vůbec zabývat a trápit následující otázkou. Jak bych se zachoval já? Zůstal bych jako apoštolové, nebo bych prchal jako všichni ostatní? Ta odpověď je totiž díky veliké Boží dobrotě a milosrdenství následující:

Zůstáváš milý křesťane a čelíš pronásledování? Potom věř, že zůstáváš k Boží slávě! Dal si se milý křesťane na útěk před pronásledováním? Potom věř, že utíkáš k Boží slávě! Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle Božího rozhodnutí Ř 8. A proto je i všechno ke slávě Boží!  Také víme dobře z osmé kapitoly Skutků, že díky církvi, která se rozprchla pod tlakem pronásledování, se evangelium začalo šířit do okolního světa.

 • Skutky apoštolské 8:4 Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli.

A vidíme v evangeliu Lk samotného Pána Ježíše, jak prošel davem, který ho chtěl zabít. On jistě neutíkal.  Věděl, že ještě nepřišel Jeho čas a věděl, že Bůh Otec má svrchovaně vše ve svých rukou. To samé ale platí o každém z nás! Má-li kdo z nás čelit tvrdému pronásledování a smrti, bude tomu čelit. Má-li kdo z nás utéct, aby žil tichým a klidným životem na jiném místě a nesl tak evangelium dalším ztraceným, stane se tak!

Drazí Kristovi, člověk nemůže způsobit ani to, aby jeden jediný vlas na jeho hlavě zbělal, nebo zčernal. Nemůže sám ve svém životě sám způsobit, aby obstál v Božích očích i v té nejmenší zkoušce. Nespasíme sami sebe! To vše je u člověka nemožné. Ale u Boha je možné všechno!  Poslyšte z Písma, jak pevně máš váš život v rukou Pán! Dobrý Bůh, na Něhož můžete vložit každou starost! Proč? Protože Mu na vás záleží 1 Pt 5, 7; Protože On o vás dobře ví. A věděl o vás ještě před stvořením světa. Na věčnosti, kde vás poznal a zamiloval si vás Kristu! Ef 1, 4-5;

Zamiloval si vás tou samou láskou, jakou miluje svého Syna! Stejně dokonalou, silnou a plnou! Jeho láska k vám je tak plná a mocná, že Písmo doslova o Bohu říká následující slova.

 • Matouš 10:29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. 30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. 31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Ani vrabec nepadne na zem, bez přísného dozoru Stvořitele Boha. Proti Jeho vůli! A vy jste mnohem víc než pouhý vrabec. Bylo za vás draze zaplaceno! Krví Božího Syna! Proto je před Bohem spočítán dokonce i každý vlas na vaší hlavě! A je přísně střežen! Ani ten jediný vlas nebude ve vašich životech ztracen proti Boží vůli, aniž by to Otec neměl vše pevně pod kontrolou. Natož pokud se budeme bavit o tak vážných věcech, jako je soužení, pronásledování, mučení a smrt pro evangelium. Chci, abychom měli v těchto věcech pevnou jistotu! Tak veliký, mocný, dobrý a laskavý je náš Bůh a Pán!

Odkazy: Lk 21, 36; 1 K 16, 13; 1 Pt 5, 8; Sk 9, 22-23; 1 K 4, 9-13; 1 Tm 2, 1-3; Mk 8, 34; Sk 8, 4; 1 Pt 5-7; Ef 1, 4-5; Mt 10, 29-31;

Co máme dělat? Verš 2

Když se podíváme na náš dnešní text. Jaké aplikace nám přináší do naší situace? Do doby, kterou žijeme?

Skutky apoštolské 8:1 Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. 2 Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili.

Už jsem to naznačil v dnešním kázání. Podívejte, jak je doba našeho dnešního textu v principech podobná té naší dnes a v západním demokratickém světě! V čem, ptáte se?

 1. Izrael patřil k Římské říši, která byla velmi nábožensky tolerantní. Zajišťovala svobodu náboženského vyznání všem lidem a národům. To stejné, dnes hlásá západní demokratický svět.
 2. Izrael byl vyvolený národ, mající smlouvy s Bohem Bible. Bohem pravým a jediným. Očekával Bohem zaslíbeného Mesiáše. První křesťané byli Židé! Zdálo by se tedy, že nemůže dojít k něčemu takovému, co čteme v našem textu. A dlouho to tak vypadalo. Obě skupiny spolu navenek pokojně existovaly vedle sebe. Přesto Štěpána zavraždili lidé z vlastního národa, věřící ve stejného Boha, jako sám Štěpán! My dnes na západě žijeme v civilizaci, která je nazývána křesťanskou. Nemůžeme sice většinovou populaci ČR nebo Evropy nazvat věřícími v Boha Písma. Přesto se velká část lidí pořád označuje za vyznavače hodnot vycházejících z křesťanství. Problém je ale v tom, že v srdci lidí je tady a dnes stejná bezbožnost a nenávist k Bohu, jako byla u Židů. Ti byli sice náboženští, zatímco západ je dnes ateistický. Přesto v srdci lidí je stejná bezbožnost a nenávist ke Kristu. Tehdy i nyní!  Jenom v jiném kabátě!

Proto tou první aplikací pro nás je: Nebuďte překvapeni, když zdánlivý klid a pokoj skončí během okamžiku! Znovu připomenu ten verš z Lk.

 • Lukáš 21:36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

V tomto verši je zahrnuto naprosto vše, na co musíme být připraveni! Už jsem mluvil o tom, jak mnoho býváme překvapeni, když opět zaútočí hřích plnou silou. Znovu a znovu zapomínáme, že svět celý ve zlém leží a v nás je pořád přítomen hřích. Znovu a znovu musíme v paměti a srdci lovit Pavlova slova ze závěru sedmé kapitoly Římanům.

 • Římanům 7:22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; 23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

Žijeme z milosti a víry! A ne proto, že bychom se stali bezhříšnými! Hřích a jeho moc jsou stále přítomné v našich životech a vedeme s nimi zápas na života na smrt. Proto nesmíme být naivní, nepřipravení. A to stejné platí o tom, že ačkoli se nám svět na západě kolem nás zdá být přívětivým a navenek přátelským, není! Beliála s Kristem nelze smířit a spojit! Jestli tedy horlíte pro Pána Ježíše a usilujete o zbožný život nebuďte naivní a čekejte pronásledování.

 Že vaše země ještě pořád jakžtakž stojí na křesťanských hodnotách a garantuje vám svobodu vyznání? No a co! Řím uznával všechny bohy všech národů a Izrael dokonce věřil v Boha Písma! I ten nejmilejší mladík z vašeho sousedství může v příští chvíli v tom lepším případě schvalovat vaše kamenování, v tom horším vás bude sám kamenovat.

Buďme tedy bdělí a neustále se modleme. Jen tak nezapomeneme na to, v jakém světě žijeme. To je hlavní aplikace našeho textu. Jestli poroste vaše posvěcení, proste i pravděpodobnost pronásledování.

Druhou aplikací našeho textu je skutečnost, že ne všechna církev žije v ČR, nebo jinde na západě. Vrátím se proto na začátek kázání, kdy jsem mluvil o Afganistánu. Jistě jste dostali mail od Honzy, v němž nás naši milovaní sourozenci v Kristu z této země prosí o modlitby.

V současné době se mluví o přibližně 2 500 bratří a sester v této zemi. A když jsem četl příběhy a prosby těch našich sourozenců z dalekých končin. Zastyděl jsem se. Zvláště mě zasáhli dvě roviny proseb o modlitby.

Jeden z pastorů prosil o modlitby, aby rostla jeho víra, aby měl odvahu všemu čelit a dál zůstal v Afganistánu pro Pána, své ovečky a zvěstování evangelia mnohým ztraceným. Říkal: „modlete se prosím za mě, abych byl silný ve víře, je opravdu těžké zde zůstat!“

Druhý řekl, že si připadá jako v hrozné bouři a potom požádal o modlitby za probuzení v Afgánském národě! To je víra! Ne za sebe, ale za ty, kteří patří temnotě prosil. Chce, abychom se zde modlili za slepé v temnotě, aby uzřeli Krista. Prosí nás o modlitby, aby Bůh oživil mrtvá srdce lidí v jeho národě, včetně těch, kdo se aktivně podílejí na pronásledování církve!

V ten den, kdy jsem mail četl, bylo mou jedinou starostí užít si dovolenou s dětmi. Užít si kolo, přírodu. Proto jsem se zastyděl. Svobody, privilegia, prosperita a bezpečí západu, to je to, co znovu a znovu zkouší otupovat mé srdce i vaše srdce bratři a sestry. Proto se modleme, a buďme bdělí. Připravení na to, až hřích a svět znovu ukáže svou pravou tvář. A jestli máme svobodu, bezpečí. O to více nesme na modlitbách ty, kteří ji nemají. Kteří žijí v tak odlišném světě, že tou nejsilnější realitou je poznání, že ne každý den, ale každá hodina, minuta, každý další nádech na této zemi je dar a milost od Boha. To je druhá dnešní aplikace. Vždyť Písmo nazývá církev tělem Krista a říká, že trpí-li jeden úd, trpí celé tělo. Je to vidět v našem textu samotném. Ztráta Štěpána byla ztrátou celé církve. Všichni zbožní lidé pro Štěpána truchlili. A nás by mělo nechat utrpení křesťanů chladnými? A také je psáno:

 • Židům 13:3 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Amen!

Odkazy: Lk 21, 36; Ř 7, 22-25; Žd 13, 3;

 

Rok