Pod ochranou Krále králů (Ž 33)

Daniel Adamovský, Ústí nad Labem, 27. září 2020

 

Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen

Judův 1:25

 

Žalm 33(CSP)

 • 1  Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímým přísluší chvála.
 • 2  Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách.
 • 3  Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem.
 • 4  Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě.
 • 5  Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinova milosrdenství.
 • 6  Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup.
 • 7  Hromadí jako val mořské vody, do skladů dává hlubiny vod.
 • 8  Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa!
 • 9  Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se.
 • 10  Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány.
 • 11  Rada Hospodinova obstojí navěky, plány jeho srdce z pokolení do pokolení.
 • 12  Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví.
 • 13  Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny.
 • 14  Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země.
 • 15  Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům.
 • 16  Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou.
 • 17  Kůň je k záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání.
 • 18  Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství,
 • 19  aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu.
 • 20  Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít.
 • 21  Vždyť v něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno.
 • 22  Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

 

Úvodní ilustrace

Úkolem krále bylo nejen vládnout nad lidmi v jeho království, ale jeho rytířská čest mu velela chránit ty, kteří u něj hledali pomoc.

V Českých zemích bylo pod přímou královskou ochranou například židovské obyvatelstvo. Král měl podíl na jejich obchodech a za to jim zaručoval bezpečí.

Skutečnost však častokrát byla taková, že ochrana platila, dokud to bylo králi výhodné. A nebylo výjimečné, když král zneužil své moci a třeba sebral někomu ze svých chráněnců majetek, nebo přecházel, když byli židé pronásledováni.

Myslím, že každému dojde, že na takovou ochranu není spolehnutí. V čase tísně se můžete domáhat pomoci, ale žádná nepřijde a jste ponecháni svému osudu.

Lidské záruky selhávají. Spoléhat se na vůli člověka není moudré, i když se jedná o krále.

Ale milí přátelé existuje Král, který je spolehlivý a vládne spravedlivě. Co řekne to se stane a každý, kdo hledá u Něj pomoc není odmítnut.

Není jím nikdo jiný než náš Bůh, Pán všech pánů.

Proto si na úvod musíme položit otázku…

Úvodní otázky směřující pozornost posluchačů

Milí svatí, chápete, proč nejlepší řešení je plně se poddat Boží vůli? Proč potřebujete celý svůj život svěřit svrchovanému Bohu a v této důvěře růst v jistotě a radosti?

Žalm 33 nám předkládá 4 důvody:

 1. Boží slovo je pravdivé,
 2. Boží plán se vždy naplní,
 3. Boží vláda je spravedlivá,
 4. Boží milosrdenství bohatě plyne Jeho lidu.

 

I. Chvalte spravedliví Hospodina (v. 1-3)

Dnes studujeme žalm, který jako jeden z mála nemá uvedeného autora. Neznáme jej.

Ale žalm nám napovídá malinko o okolnostech vzniku.

Je možné, že v izraelské zemi byl hlad (v. 19), nebyla úroda a hrozila smrt. Mnoho lidí se bálo, a i autor byl v pokušení nedůvěřovat Hospodinu. V těžkých dobách se vždy ukáže pravost víry.

A tak vznikl žalm, který povzbuzuje Boží lid k pevné důvěře v Bohu.

Proto jeho první slova jsou výzvou ke shromáždění Božího lidu – „jásejte, spravedliví“.

A vysvětlením je, že přímým přísluší chválit Hospodina. Vždyť svou spravedlnost máme právě v Něm. On je jejím zdrojem.

Způsoby chval, které předkládá ve v. 2 a 3 jsou jak hrou na hudební nástroje, tak zpěvem. Zde uvádí deseti strunou harfu, v jiných žalmech i jiné nástroje (např. Ž 150).

Ale co je důležité, chvála Bohu má být radostná, upřímná, plná nadšení z Hospodina.

Není důležité, jak je kdo talentovaný ve zpěvu či hře na hudební nástroje. A tím nechci shazovat hudební talent. Ale chci ukázat, že ani sebevětší talent neučiní chvály lepší před Bohem, pokud chybí zapálené srdce pro Boha.

Jaké je tvé srdce při chválách? Když jsme před pár minutami chválili Boha, byl jsi plný radosti, že můžeš chválit všemohoucího a milostivého Boha?

Pokud ne, jsi pravděpodobně slepý k tomu, že máme každý den důvody Boha chválit. Bůh nám stále prakticky projevuje svou péči a lásku.

A žalm 33 nám dnes dává příležitost si uvědomit alespoň čtyři z nich. K tomu máme bod dva.

 

II. Poznejte důvody ke chvále Hospodina (v. 4-19)

A. Shrnutí důvodů ke chvále (v. 4-5)

Ve verších 4 až 5 dává žalmista shrnutí čtyř důvodů ke chvále Hospodinu. Tyto důvody následně ve verších 6 až 19 rozvíjí.

Ty důvody pokrývají pravdivost Božích slov i Jeho jednání a vyjadřují svrchovanou vládu na celým stvořením i každým jednotlivým člověkem. Současně také vyjadřují velikou lásku, kterou Bůh projevuje svému lidu.

 

První z důvodů je:

B. Hospodinovo slovo je přímé (v. 6-9)

Vše, co Bůh, kdy řekl, ať to máme zapsané v Písmu nebo ne, bylo a je pravda. Nikdy se nestalo, že by Boží slova časem nebyla platná, nebo dokonce, že by je někdo zpochybnil. A nikdy se to také nestane.

Význam slova přeloženého jako „přímý“ je spravedlivý, řádný, správný.

 • Ž 12:7  Hospodinovy řeči jsou čisté, jsou jako stříbro přetavené v hliněné peci, sedmkrát přečištěné.

Pro důkaz můžeme číst ve v. 6 a 7, jak žalmista ilustruje moc pravdivého Božího slova na stvoření nebes i mocí nad mořskými vodami.

Bůh svým slovem stvořil nebesa i veškeré nebeské zástupy. Milióny andělů, serafů a cherubů, všechny stvořil dechem svých úst (G 2:1).

Podobně Hospodin svým přímým slovem ovládá mořské vody, které hromadí jako val a dává je do skladů, jako hospodář po sklizni.

I: Ne bez souvislosti nám vyvstává Boží moc, jakou projevil nad mořskými vodami při průchodu Izraele Rákosovým mořem.

 • Exodus 15:8 Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, mořské vlny ztuhly uprostřed moře.

Představte si ten monumentální výjev, kdy Bůh vytvořil val z mořské vody, které doslova ztuhly uprostřed moře.

Izraelský národ mohl bezpečně projít po mořském dně. Avšak, když se za nimi pustila egyptská armáda, Bůh jedním slovem vody uvolnil a všichni, kdo šli po dně se utopili.

Kdo jiný pouhým slovem dokáže ovládat masy obávaných mořských vod, než Bůh? Nikdo.

Proto jedinou správnou lidskou reakcí nad touto neomezenou Boží mocí je bázeň, k níž nás vyzývá v. 8.

Celá země, všichni obyvatelé světa stvoření Bohem, když si uvědomí tuto svrchovanou Boží moc musí být naplněni bázní před Hospodinem.

Přátelé, Bůh, který je vaším Stvořitelem i tím, kdo udržuje vaše životy je toho hoden.

Třesme se ve svatém údivu před Bohem, který je nekonečně nadřazený v absolutní autoritě nad všemi lidmi.

Protože ten důvod je tak přímý, jak jen může být. V. 9 nám jej říká – Co Bůh řekne to se stane!

I: To není jako když člověk volá na neposlušného psa, který jej zcela ignoruje a hledí si svého zájmu.

Bohu stačí jen vyřknout příkaz a ten se splní. A když Bůh někoho zavolá, ten okamžitě přijde, i kdyby šlo o vzbouřeného anděla, i ten poslechne.

Milí svatí, Boží slovo je nástroj, který vyjadřuje Boží moc a svrchovanost nad celým stvořením. A musíme si uvědomit, že kdokoliv snižuje význam Božího slova, ten v důsledku okrádá Boha o Jeho slávu. A Bůh to nenechá bez odpovědi.

Druhý z důvodů ke chvále Hospodina je:

 

C. Hospodinův plán se stane (v. 10-12)

To je další důkaz Boží svrchovanosti. Každé Boží dílo se děje v pravdě (4b) a v soutěži Božích a lidských plánů je jen jeden vítěz.

Čí plány obstojí?

Význam slov rada a plán ve v. 10 a 11 (CSP) jsou více jasné v CEP, který uvádí slova záměr a úmysl. Tedy žalmista píše o plánování a úmyslech, které stojí u zrodu plánu jak na lidské, tak i Boží straně.

Ovšem v. 10 výstižně popisuje slabost lidských plánu. Hospodin je ukončuje, ruší a maří zcela podle své Boží vůle. Bez ohledu na to, co si lidé přejí a co podnikají, jen Boží plány a záměry se naplní.

Stejně jako je nezvratitelné Boží slovo, jsou pevné Jeho plány. Překonají generace a platí až na věčnost (v. 11).

 • Př 19:21 V srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní.

I: Kryštof Kolumbus měl úžasný plán, že dopluje západní cestou do Číny a Indie. Dlouho studoval dostupné prameny a plánoval, dlouho přesvědčoval různé evropské panovníky, aby jeho plán podpořili. Nakonec jej uskutečnil, stal se slavným, jak velice toužil, ale jeho plán dopadl úplně jinak. Doplul ke středoamerickým ostrovům. Nikdy ani Čínu ani Indii neuviděl.

Byl to Bůh, kdo si použil Kolumbova plánu ke svému záměru.

A tak je to vždy. Lidé plánují, ale skutečnost určuje Hospodin. A je jen jedno kritérium, které rozhodne o úspěchu či neúspěchu lidského plánu – soulad s Božím plánem.

Proto v. 12 vyjadřuje, že blahoslavený národ je ten, kterému je Bohem Hospodin. Jinými slovy ten, který nebojuje proti Bohu a nevzdoruje Božímu plánu.

Je to lid, který si Bůh vyvolil za dědictví a je tedy v centru Božího plánu. A právě kolem něj se odvíjí Boží plán spásy.

Milí svatí, druhý důvod ke chvále nás ujišťuje, že jen Boží plán se naplní. Celou historii od pádu člověka se Ďábel snaží zničit plán spásy a dodnes prostřednictvím zvrácených lidí pronásleduje Kristovu církev.

Ačkoliv se často zdá, že Satan má navrch, nakonec se vždy prokáže, že Bůh stejně zvítězil.

Bratři a sestry, ani lidské ani démonické plány neobstojí a Bůh je v průběhu realizace svého plánu „po cestě“ boří.

Nikdo nikdy nedosáhne změny Božího plánu. Bůh nikdy není donucen stavět náhradní plán.

První dva důvody ke chvále jsou pravdivost Božího slova a neochvějnost Božího plánu.

Třetí důvod chválit našeho Boha je:

 

D. Hospodin spravedlivě vládne (v. 13-15)

 • Hospodin miluje spravedlnost a právo,…“ (v. 5a)

Ze svého vyvýšeného trůnu hledí na každého člověka, který se pohybuje po této zemi.

Nikdo neunikne Jeho pohledu a každému vidí přímo do jeho srdce. Vždyť každé z nich stvořil a udržuje je při existenci.

Na základě svého standardu spravedlnosti každého posuzuje od myšlenek po skutky.

Není nic, co by Bohu bylo nepochopitelné či neznámé. Lidská srdce a lidské jednání je před Bohem jako na přehledném stole. Vidí a rozumí všemu.

 • 53:3 Bůh shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha.

Jaké je Boží zjištění při pohledu na lidstvo?

Tragické, všichni jsou hříšní a ničí své životy (Ge 6:12).

Přesto Bůh stále vládne spravedlivě. Je to On, kdo drží jednoznačný standard spravedlnosti, tolik vzdálený lidským představám.

Jestliže Boží slovo platí a Boží plán se vždy uskuteční, pak musí být i Jeho vláda spravedlivá.

I: Lidský soudce je ve svém rozhodnutí závislý na důkazech, které mu předloží obžaloba a obhajoba. Musí se v nich zorientovat a podle toho vynést rozsudek. Ten však má málo společného se spravedlností, ale spíše s tím, jak jsou nastavené zákony a jak která strana byla přesvědčivější.

Bůh však vládne a soudí dokonale spravedlivě, vždyť o každém ví úplně všechno.

Přátelé, každý z nás se budeme zodpovídat před Bohem z každého skutku i myšlenky. Velmi záleží, jestli před Něj předstoupíme v bázni, nebo ve vzpouře. Jestli budeme podporovateli, nebo odporovateli Jeho vládě.

Tak zde máme tři důvody: Boží slovo je pravda, Boží plán se vždy naplní a Boží vláda je spravedlivá. A proto zde máme čtvrtý důvod ke chvále Pánu, který dokresluje úžasné Boží vlastnosti:

 

E. Hospodin projevuje milosrdenství svému lidu (v. 16-19)

Bůh je nejen spravedlivý, ale také milosrdný vládce. Jeho milosrdenství se rozlévá po celé zemi (5b) a my Jeho lid jsme hlavními příjemci Jeho milosti.

V těžkých dobách se lidé snaží zmobilizovat své poslední síly, ale žalmista varuje, aby nespoléhali na sebe samé.

Ve v. 16 a 17 nám dává tři příklady, jak je marné spoléhat se na pozemské věci.

Králové nemají spoléhat na velikost svého vojska, hrdina na svou sílu a nikdo nenalezne záchranu v síle koně.

Spoléhat na moc někoho jiného, než samotného Boha se nikdy nevyplácí.

I: Znáte výrok, království za koně? Shakespeare jej vložil do úst anglického krále Richarda III, který takto sliboval i nemožné, jen aby se zachránil před jistou smrtí v bitvě. Richard velel více než trojnásobné přesile proti nepříteli, a přesto mu jeho vojsko, ani jeho statečnost nepomohla, bitvu prohrál. A ani toho koně nezískal a v bitvě sám zemřel.

To je smutný konec toho, kdo nespoléhal na Boží moc, ale na svou.

Bratři a sestry, náš přístup musí být opačný. Jiný král, král David napsal:

 • 20:8 Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, my však připomínáme jméno Hospodina, našeho Boha.

A tento přístup potvrzují i v. 18 a 19. Podle toho, kam vkládáme své naděje a na koho, nebo na co spoléháme, tak Bůh jedná.

Bůh sleduje každého člověka (v. 14), ale jedná různě s lidmi, kteří v bázni očekávají na Jeho řešení a s těmi, kteří mu nedůvěřují.

Ti, kdo trpělivě čekají na Boží milosrdenství jsou ti, kdo jej bohatě získají a budou zachráněni.

A přitom stačí jen si přiznat, že naše vlastní síly jsou chabé, ale Hospodin disponuje neomezenou mocí.

Jeho milosrdenství je nadosah. Jen vložit svou důvěru v Něj a být trpělivý.

Milí svatí, autor 33. žalmu nám předložil 4 důvody, proč i v těžké tísni potřebujeme důvěřovat a radovat se v Bohu. Máme zde 4 důvody pro které máme Boha chválit.

Když je zopakuji: Boží slovo je pravda, Boží plán se vždy naplní, Boží vláda je spravedlivá a Bůh nám dává velikou milost.

A to jsou jen čtyři z nekonečného počtu důvodů, pro které máme Boha chválit. Každý z vás by jistě byl schopen uvést i další.

To znamená, že navzdory okolnostem, v nichž se dnes nacházíme, nebo zítra budeme, stále máme důvody našeho Boha chválit. A ty důvody nepominou. I na věčnosti jej stále budeme mít proč chválit.

To si potřebujeme uvědomit už dnes, abychom se více zaměřili svou důvěrou na Pána a udělali ve svém uctívání správné rozhodnutí.

To je náš třetí bod.

 

III. Učiňte správné rozhodnutí (v. 20-22)

F.  Hospodin – naděje naší duše (v. 20)

Závěr žalmu přináší ubezpečení a ukazuje na radost, kterou máme v Hospodinu. A je na nás, abychom přijali tento fakt a žili jej.

Boží lid v čase tísně hledá naději v Pánu Bohu. Jak v. 20 říká: „On je naše pomoc i náš štít.

Tím vyjadřuje, že nemáme jinou naději a nemůžeme očekávat pomoc ani ochranu od někoho jiného než od Hospodina.

Ano, jiný bratr či sestra může pomoci a máme si navzájem pomáhat. Ale ani ten nejobětavější bratr či sestra nemůže zaručit pomoc vedoucí k řešení.

Naděje vždy musí být zakotvená v Bohu. Jinak marně spoléháme jako král na své vojsko, nebo hrdina na svou sílu, jak jsme četli ve v. 16.

 

G. Hospodin – naše radost (v. 21)

Stejně se nachází zdroj radosti. Opět v Pánu Bohu. A ve v. 21 čteme, jak se radost v srdci spojuje se spolehnutím na Jeho svaté jméno.

To znamená, že spoléháme na Boha, kterého známe. Známe Jeho vlastnosti a ty jsou úžasné a v lásce je Bůh projevuje vůči svému lidu.

A z toho roste důvěra a radost. Navzdory břemenům, která neseme, můžeme se radovat. Můžeme zažít pocit úlevy, kdy tíže ze srdce je sejmuta a radost roste místo ní.

 

H. Hospodin – zdroj milosrdenství (v. 22)

Ovšem správně vložit svou naději a zvolit správný zdroj radosti vyžaduje správné rozhodnutí. Každý křesťan musí nejen vědět, kde hledat, ale také se pro to musí rozhodnout.

I: Představte si, že jdete do lesa na houby. Znáte místa, kde rostou, ale záměrně tam nejdete, a tudíž nepřinesete domu nic.

To vůbec nedává smysl.

Ale bratři a sestry, častokrát takto jednáme.

Víme, kde máme zdroj, ale usilovně hledáme všude jinde.

Proto v posledním verši žalmu, který povzbuzuje Boží lid k pevné důvěře v Bohu, žalmista prosí, aby Boží milosrdenství je provázelo.

Proč? Protože na Boha očekávají.

To je správné rozhodnutí, obrátit se tam, kde skutečně je zdroj milosti pro Boží lid. K našemu Bohu.

To je výrazem důvěry, ale také pokory, že přijímáme Boží vůli pro řešení dané situace.

 

Aplikace a kázání do srdce

V úvodní ilustraci jsme si popsali lidské záruky na ochranu, na které nebylo spolehnutí. I čeští králové jednali vypočítavě a jimi zaručená královská ochrana platila, jen když to králi přišlo výhodné. Pak klidně změnil svou vůli.

O to více se ukazuje nádhernou protiváhou neměnná Boží vůle a jistota, kterou pod Boží svrchovanou vládou zažívá Boží lid.

Avšak naše životní zkušenosti někdy zjevují, že nestojíme v plné jistotě v Bohu.

V čase tísně je snadné podlehnout pochybám, zda Boží plán platí a zda Bůh má situaci pevně ve svých rukou.

Dobrý způsob obrany před ztrátou jistoty v Bohu je připomenout si Boží vlastnosti, pro které žalm 33 chválí Boha.

Milí svatí naše jistota pramení právě z toho, že Bůh je svrchovaný a spravedlivý.

On od počátku bez změny realizuje svůj Boží plán, Jeho slovo platí věčně a Jeho vláda je spravedlivá. A my jako Boží lid zažíváme od Něj velkou lásku.

To je dokonalý základ pro životní jistotu.

Porovnejte to s tím, o co může nevěřící člověk opřít svou jistotu – o své schopnosti, trochu štěstí, … nic víc.

To je úplně marné! Na tom se s odpovědností nedá postavit ani kůlna, natož lidský život.

Bratři a sestry, jsme-li Bohem povoláni, abychom byli svědectvím tomuto zkaženému světu o Jeho slávě, pak právě naše jistota v Něm a pokorná důvěra Jeho plánu může být velkým svědectvím zejména ve zmatečných dobách, jaké zažíváme nyní.

Nevíme, jestli se koronavirová epidemie rozbují více, nebo náhle zmizí. Nevíme, kolik lidí onemocní a kolik zemře. Nevíme, jestli my sami onemocníme.  

Avšak Bůh to ví, vše to zapadá do Jeho plánu a Jeho moc nad tím vládne.

Proto nemusíme podléhat obavám, a to ani v případě, že by přišla ještě nebezpečnější onemocnění než Covid °19.

Žijeme nadějí, kterou zaplatil Pán Ježíš, když přinesl smírčí oběť za naše hříchy.

A jakou nadějí žijete vy, kteří ještě nevěříte?

Kde má základy?

Porovnejte, jakou jistotu dává víra v Pána Ježíše a jakou víra v člověka.

Odvraťte se od svých marných snah vybudovat si jistotu jinde než v Bohu, neuspějete.

Zde máte jedinečnou naději.

Za to náleží Bohu chvála!

 

Shrnutí

Žalm 33 nás učí chválit Boha za jistotu a radost, kterou nám dává v čase těžkostí. My nemusíme stavět na abstraktních představách o Bohu, ale na zcela konkrétních Božích vlastnostech, která nám text připomíná.

Boží slovo je pravda, Boží plán se vždy naplní, Boží vláda je spravedlivá a Bůh nám dává velikou milost.

 

 

 

Rok