Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským
1K 1,30-31- osnova_0.pdf
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium
LK 23, 38-43 - osnova.pdf
Zůstaň čistý, pro jediného, který přebývá v nepřístupném světle! (1 Tim 6,13-16) Pavel Borovanský 1. Timoteovi
1Tm 6,13-16- osnova.pdf
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení
ZJ 2, 12-23 - osnova.pdf
Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14) Aleš Novotný Efezským
Blaze pokorným! Pavel Borovanský Filipským
Žít podle Božích přikázání (2.J 1,4-6) Pavel Borovanský Janovo evangelium
Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18) Pavel Borovanský 2. Korintským
2K 5,14-18- osnova.pdf
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům
Nepromarni svůj život! (Ef 5,15-16) Aleš Novotný Efezským
Ef 5,15-16 - osnova.pdf
Bože, představuji si to takhle! (Mt 16, 21-23) Pavel Borovanský Matoušovo evangelium
Mt 16,21-23_osnova_0.pdf
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista
Sk2,22-36_osnova_0.pdf
Poslouchat Boha vede ke spravedlnosti! (Ř 6, 14-16) Pavel Borovanský Římanům
Nejvyšší výzva pro Boží lid! (Ef 5,1-2) Aleš Novotný Efezským
osnova Ef 5,1-2_1.pdf
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-28-osnova_0.pdf
Vůle a moc nového stvoření v boji s hříchem! Ř 6,12-14 Pavel Borovanský Římanům
Takto musí muž milovat svou ženu (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Efezským
Ef 5,28_osnova.pdf
Buďte si jisti, že žijete Bohu! (Ř 6, 8-11) Pavel Borovanský Římanům
Ř_6,8-11_osnova.pdf
Láska a víra! Pavel Borovanský Judův
Ju 1,3_osnova_0.pdf
Boží láska (J 17:20-26) Jan Suchý Janovo evangelium
2019
Uvedeni na cestu nového života (Ř 6,4-7) Pavel Borovanský Římanům
2019
Pláště v rukou Saula (Sk 7:58) Jan Suchý Skutky
Sk 7,58_publ.pdf 2019
...aby ji připravil (Ef 5,27) Jaroslav Kernal Efezským
Ef5-27-osnova_0.pdf 2019
Aby přišlo nové, musí staré umřít! (Ř 6,1-3) Pavel Borovanský Římanům
Ř_6,1-3_osnova_0.pdf 2019
Od přirozených neřestí k nadpřirozeným ctnostem! (Efezkým 4,31-32) Aleš Novotný Efezským
Ef 4,31_32_osnova.pdf 2019