Zachraň život! (1J 5,16-17)

Nástroj v Božích rukou

Bůh dává život skrze přímluvné modlitby bratrů a sester.
Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.

Text kázání

Osnova kázání

Zachraň život! (1J 5,16-17)

Nástroj v Božích rukou

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 17. července 2016

Pokoj vám, sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu, milí hosté,

chci se vás dnes zeptat: patříte mezi ty, kteří věří ve jméno Syna Božího? Je to důležitá otázka, protože dnešní oddíl Janova listu nás přivádí k praktickým aplikacím Božího slova do křesťanského života a zvláště do života místní církve.

Osnova kázání

Křesťanova výsada (1J 5,13-15)

Vše, co máme, je od Boha.

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Text kázání

Osnova kázání

Křesťanova výsada (1J 5,13-15)

Vše, co máme, je od Boha

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 26. června 2016

Pokoj vám, sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu, milí hosté, podnikli jste někdy v životě túru na nějaký kopec, opravdový vrchol v horách? Tak si jistě vybavíte, že to byla námaha jít do kopce, ale cestou jste byli jistě odměněni nádhernými výhledy na okolní hory. Ale teprve, když jste stanuli na samotném vrcholu kopce, naplnil se cíl vaší výpravy.

Osnova kázání

Život je v jeho Synu (1J 5,11-13)

Kdo má Syna, má život

Když jsme naposledy procházeli společně 1. Janovým listem, byli jsme doslova přemoženi velikostí Božího svědectví, které Bůh vydává jak v historii, tak i dnes a denně o svém Synu Ježíši Kristu. A nyní nám apoštol Jan podává vysvětlení tohoto svědectví – proč ho vydává. 1. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. 2. Ale měl život věčný

Osnova kázání

Boží svědectví o Kristu (1J 5,6-10)

Bůh se dává poznat lidem

Apoštol Jan nás vyučuje, jak přemáhat svět. Tím světem je myšleno všechno, co člověka ničí - je to lidský hřích. Hřích je to, co člověka odděluje od svatého Boha. Dělat hřích, hřešit, to znamená žít proti Božímu zákonu; znamená to žít tak, jak Bůh nechce, abychom žili. Hřešit znamená žít život proti Bohu, ve vzpouře proti Němu, proti Jeho zjevené vůli pro život člověka.

Text kázání

Osnova kázání