MODLEME SE DÁL Lk 18,1-8;

aaaLukáš 18:1  Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 2  "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 3  V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: `Zastaň se mne proti mému odpůrci.´ 4  Ale on se k tomu dlouho neměl.

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

aaJežíš nebloumá jen tak bez cíle po světě, s nadějí, že někde někdy narazí na některé ze svých ovcí! Do Jericha si šel Pán Ježíš mimo jiné i pro Zachea. Na předem dané místo, v předem stanoveném čase! To je naplňování Božího dokonalého záměru. Ne nějaká náhodná improvizace řízená chaosem.

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

Motto: J 16,33 to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Úvod

Pokoj vám a milost Boží! Boží věrnost, dobrota a milost jsou nepřekonatelnými vlastnostmi. Svatým charakterem Boha. A to, že jsme zde, je důkaz. Pán Ježíš říká:

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Ježíšův modlitební zápas a naše usínání Lk 22,39-46;

Lukáš 22:39  Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. 40  Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." 41  Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: 42  "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň." 43  Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. 44  Ježíš v úzkostech zápasil a m

Pustina Lk 5, 15-16

pustinaV páté kapitole Lukášova evangelia se opakuje několikrát stejný obraz. Ukazuje veliké množství lidu. Celé zástupy hrnoucí se k Pánu Ježíši. Vidíte to v Lk 5, 1; 5, 15; 5, 19 i v 5, 29 na veliké hostině u celníka Léviho. Celé zástupy přicházeli k Němu, následovali Ho.

Osnova kázání

Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18

Lk 21, 9-18Pavel připomíná korintským co? Evangelium. A nejdůležitější slova tohoto textu jsou dvě slova, které se opakují dvakrát. Podle Písem! Jak bylo totiž psáno, prorokováno v Písmu mnoho set let, a dokonce mnoho tisíc let před samotnými událostmi, tak se přesně stalo!

Osnova kázání