Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25)

Moc Kristovy oběti

Dnes budeme mluvit o dalších důsledcích kříže, o tom, že kříž nás uzdravil od smrtelné nemoci a obrátil nás správným směrem. Přivedl a přivádí nás domů. Byli jsme jako děti, které utekly ve vzpouře z domova a nakazily se na ulici smrtelnou nemocí, ale byli jsme uzdraveni a jsme nyní obrácení na cestu zpět.

Text kázání

Osnova kázání

Oběť smíření (1J 4,10)

Lásku Boží najdeš v Kristu

Pán Bůh dává lidem svou lásku. Láska je v tom, že spravedlivý požadavek trestu za náš hřích, kterým je smrt, vzal na sebe Boží syn – Ježíš Kristus, když se stal obětí smíření za naše hříchy.

Osnova kázání

Poznat Kristovu lásku k nám... (Ef 3,19)

Boží plnost v Kristově lásce

V devatenáctém verši Pavel mluví o tom, že Kristovu lásku máme zakoušet, poznávat. Kristova láska se musí stát naší vlastní zkušeností. To je přímým důsledkem porozumění, pochopení toho, co je to láska. A k čemu to povede v životech křesťanů? Výsledkem bude, že budou naplněni veškerou Boží plností.

Text kázání

Osnova kázání

Poznat Kristovu lásku k nám (Ef 3,19)

Boží plnost v Kristově lásce

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 13. prosince 2015

Pokoj vám a milost, milí svatí. Pokračujeme v našem výkladu listu apoštola Pavla do Efezu. Jsme v závěru třetí kapitoly a blížíme se ke konci modlitby apoštola Pavla za křesťany – nejenom v Efezu, ale i za nás. Tato Pavlova modlitba je modlitbou, kterou se můžeme modlit jedni za druhé. Je to modlitba za zakořenění v Kristu, za práci Ducha svatého v životě křesťana, za upevnění v lásce a za poznání Kristovy lásky k nám.

Osnova kázání

Staré pominulo, hle, je tu nové! (1Pt 2,24)

... abychom živi byli spravedlnosti!

Kontext Petrova listu je o povzbuzení pronásledované církve. Povzbuzení ke svatému životu a to i v těžkých situacích, kdy je lid Boží pronásledován. A v tomto duchu Petr použil 24 verš, jako připomínku toho nesmírného zázraku evangelia. Zázraku vyvolení a povolání. Zázraku spasení, zázraku nových stvoření, kterými jsme všichni, kdo složili naději u Kristova kříže a jen v Jeho kříži.

Text kázání

Osnova kázání

Staré pominulo, hle je tu nové! (1Pt 2,21)

1 Petrův 2:21  K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22  On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´. 23  Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25  `Jeho rány vás uzdravily. ´Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

Osnova kázání

Zjevení Boží lásky (1J 4,9)

Život je v Kristu

Centrem a vrcholem Božího zjevení je Boží Syn Ježíš Kristus. Pro církev jej Pán Bůh poslal na svět, aby poznala a měla skutečný život skrze Něj. V tom se zjevuje Boží láska k nám.

Osnova kázání

Zakořeněni v lásce (Ef 3,17-18)

Upevnění mocí Ducha znamená život v lásce

Přímým důsledkem upevnění mocí Ducha svatého bude, že Kristus bude skrze víru přebývat v našich srdcích, což povede k tomu, že budeme zakořeněni a zakotveni v lásce a společně se všemi svatými budeme stále více rozumět a chápat všechny rozměry Kristovy lásky, která působí v životech křesťanů.

Text kázání

Osnova kázání