A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

aaJežíš nebloumá jen tak bez cíle po světě, s nadějí, že někde někdy narazí na některé ze svých ovcí! Do Jericha si šel Pán Ježíš mimo jiné i pro Zachea. Na předem dané místo, v předem stanoveném čase! To je naplňování Božího dokonalého záměru. Ne nějaká náhodná improvizace řízená chaosem.

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10;

Motto: J 16,33 to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Úvod

Pokoj vám a milost Boží! Boží věrnost, dobrota a milost jsou nepřekonatelnými vlastnostmi. Svatým charakterem Boha. A to, že jsme zde, je důkaz. Pán Ježíš říká:

Osnova kázání

Otázky ke studiu

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2

aSíla a dobrota Božích milosrdenství je v životě každého křesťana jako hřejivé slunce v čase, kdy je nám zima. Jako voda, která vytryskne ze zřídla uprostřed pouště. Boží dobrota je chlebem z nebes, když kolem nás zuří hladomor! Boží milosti jsou hradbou při obležení nepřítelem. Pavézou proti zbrani nepřítele.

Osnova kázání

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2

BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!

Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Osnova kázání

OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15)

Pán Bůh se smiloval. Odpustil ti tvé viny. Spravedlnost, která požaduje trest za vinu, se naplnila na Božím milovaném jednorozeném Synu Ježíši Kristu. Nyní jsi se znovu narodil a jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Kolik radosti a vděčnosti už tahle skutečnost vyvolala v našich životech! Právě pro toto chválíme Pána a naše srdce se raduje. To pro nás učinil náš Pán!

OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15)

 

OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 14. května 2023 

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. J 13:34

 

  1. Úvod: Spolu s Kristem jsi zemřel i vstal

Pokoj vám, milí svatí v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vítám také všechny hosty. Kéž se ve vás rozhojní milost poznání Pána Ježíše, víra i pokoj.

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Pravá bohoslužba! Ř 12,1

Dokončili jsme jedenáct kapitol listu Římanům. Přesně tolik prostoru věnoval Pavel, apoštol Ježíše Krista hlubokému, teologickému vyobrazení, vyvýšení, prozkoumání, zmapování a vysvětlení evangelia Pána Ježíše Krista. Vrcholem celého listu jsou jistojistě slova veršů 16-17 první kapitoly.

Osnova kázání

OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11)

Nová přirozenost je jako semínko rostliny, které se musí zalévat, opatrovat, aby z něj vyrostla velká a silná rostlina a vydala užitek, nebo strom, který vydá dobré ovoce. Oblékej Krista – obnovuj svou mysl!  Jak? Pravým poznáním – proniká mysl i srdce, člověk ho zakouší, předmětem tohoto poznání je svatá Boží vůle, cílem pak obnovení "obrazu Stvořitele". Člověk byl stvořen k obrazu Božímu.