Vůně evangelia (2K 2,14-17)


Křesťan je vůní kadidla, které Kristus obětuje Bohu. Ale nevoní každému stejně. Jedněm jsme životodárnou vůní ke spasení, zatímco pro druhé jsme smrtonosnou vůní, která vede k záhubě.

Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14)

…aneb příběh tří narození.

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 23. prosince 2012

Pokoj vám a milost, bratři a sestry, milí přátelé. Každou neděli se společně scházíme, abychom společně oslavovali vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Prvního dne po sobotě, třetího dne po ukřižování, vstal z mrtvých – hrob zůstal prázdný. To je jasná zpráva evangelia. To je také důvod, proč se církev od počátku prvního dne v týdnu shromažďovala ke společnému uctívání. To je důvod, proč jsme zde dnešního dne také my.

Osnova kázání

Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36)

…sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka…

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 16. prosince 2012

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Vstupujeme do 37. kapitoly Genesis a tím také do poslední části této nádherné knihy Bible. Pojďme ji tedy společně přečíst. Nepatří mezi nejkratší kapitoly a jistě dobře známe příběh, který je tu zapsaný, ale přečtěme ho znovu. Je to Boží slovo a to má být v církvi i po domech čteno. Gn 37,1-36.

Osnova kázání

Den dnů! (2Pt 3,1-6)

Posmívají se kvůli Pánovu příchodu

Petr píše o tom, že přijdou posměvači. Kdo jsou tito lidé? Koho se toto slovo týká? Petr píše do církve - budou to tedy někteří z těch, kdo si říkají křesťané? Před kým a před čím nás Boží slovo tak důrazně varuje?

Osnova kázání

Muž světa (Gn 36,1-43)

Člověk hledí na to, co má před očima...

Náš pohled se dnes zaměří na Ezaua – muže, který byl prosáknut světem. Vrátíme se zpátky k událostem z Ezauova života a podíváme se na charakter tohoto muže. Ezau je pro nás příkladem toho, co to znamená nevěrnost a bezbožnost.

Text kázání

Osnova kázání

Muž světa (Gn 36,1-43)

Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau…

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 2. prosince 2012

Pokoj vám a milost, milovaní v Kristu. Pán Bůh nás dnes vede do jedné z nejdelších kapitol v knize Genesis – není nejdelší, ale patří k těm opravdu dlouhým kapitolám. Než se do této kapitoly pustíme, tak ještě skloňme svou hlavu k modlitbě.

Osnova kázání

Pronásledovaná církev v Egyptě

Hlas mučedníků

Bratr Šimon s námi sdílel svědectví o tom, jak v populární destinaci českých turistů, v Egyptě, stále více narůstá cílené a systematické pronásledování křesťanů muslimskou většinou. Arabské jaro se mění v krvavý džihád.