Víra a pokání (Ž 7)

Bůh je štít přímých a soudce svévolných

David ví, kde je záchrana. Celý svět je pod mocí zlého. Člověk je otrokem sil, které nemůže porazit. Nemůže se jim vzepřít. Ale i v Božím stvoření je mnoho věcí, které člověka převyšují, a které nemá ve své moci.

Text kázání

Osnova kázání

Hospodin slyší (Ž 6)

Z hlubin bezedných tě volám!

Bude-li mít náš Bůh na zřeteli naše nepravosti, nemá nikdo z nás naději. Ale Bůh nám naše nepravosti promíjel, ještě když jsme byli Jeho nepřátelé, a v Kristu je prominul, odpustil a úplně zahladil jednou provždy. Už na ně nevzpomene!

Text kázání

Osnova kázání

Hospodin slyší (Ž 6)

Z hlubin bezedných tě volám!

Pavel Borovanský, 28. října 2018, Ústí nad Labem

I. Úvod

Pokoj vám a milost! Čas nelze zastavit. A je to dobře, protože každý další den nás přibližuje setkání s Pánem.  Týden se sešel s týdnem. A tak jsme se dnes mohli opět sejít jako Boží lid. Poznaný a zamilovaný Bohem v Kristu pře stvořením světa. Ten, který si nás zamiloval, ten nás vykoupil drahocennou krví vlastního Syna.

Osnova kázání

Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! (Ž 5,1-13)

Hospodine, přej sluchu mým slovům …

Stojíme opět před žalmem krále Davida. David přichází do Boží přítomnosti, před Boží trůn, aby se opět dovolával Božího milosrdenství. Svou při, svou žádost i své nepřátele přináší David k Bohu, k trůnu milosrdenství. David prosí Boha, aby jednal, aby ho zachránil.

Text kázání

Osnova kázání

Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! (Ž 5,1-13)

Hospodine, přej sluchu mým slovům …

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem, 19. srpna 2018

Pokoj vám přátelé a drazí svatí! Máme za sebou většinu letních prázdnin. Bůh, který je k nám velmi dobrý nám dává v tomto čase odpočinout na dovolených, na společných pobytech s rodinou, nebo s dalšími křesťany. My i naše děti nabíráme sílu k další práci na Božím díle. Nepatříme přeci sami sobě, ale Bohu, který za nás zaplatil. A tak celý náš život je zápasem a také svědectvím o Kristu a pro Krista.

Osnova kázání

Dobrá naděje (Ž 71)

Od mládí do šedin je Bůh moje spása.

David napsal tento žalm ve svém stáří. Nebylo to ve chvíli, kdy by se mohl otočit a podívat se zpět na svůj dosavadní život a říci: tak to všechno jde dobře, všechno se daří a je to čím dál lepší. To by bylo přirozené očekávání, naše touha. Dobrým příkladem je vztah rodičů k dětem. Každý rodič si jistě přeje, aby jeho děti rostly, dobře se jim dařilo a byly v životě úspěšné. K tomu rodiče obvykle dětem pomáhají - výchovou, radou, spořením, péčí.

Text kázání

Osnova kázání

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Autor žalmu král David se modlí, volá k Bohu. A je v tom veliká naléhavost a odkrytá Davidova zoufalá potřeba. David je zbožným mužem a zbožným králem. Bible nazývá Davida mužem podle Hospodinova srdce. David jako zbožný muž a král čelil ve svém životě mnoha soužením i protivníkům a nejinak tomu bylo, když psal čtvrtý žalm.

Text kázání

Osnova kázání

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Pavel Borovanský, 29. července 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám milovaní v Kristu Ježíši! Máme za sebou první sborovou dovolenou. Bůh splnil naše přání, o kterém jsme několik let mluvili a za které jsme se i modlili. Myslím, že nám všem Bůh velmi požehnal. Téma Písmo ve všech oblastech života církve a křesťana bylo pro nás všechny důležitým, základním a požehnaným tématem.

Osnova kázání