Boží vůle (2Pt 3,9)

Pán nechce, aby někdo zahynul...

Účel dnešního kázání je zamyšlení se nad Boží vůlí; a výklad jednoho z nejkontroverznějších veršů Písma: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2Pt 3,9)

Text kázání

Osnova kázání

Boží vůle (2Pt 3,9)

Bože, Duchu svatý, prosíme, otevři naše srdce, mysl, celého našeho, nového, vnitřního člověka. Dej, ať chceme a toužíme porozumět Tvému slovu. Prosíme, jestliže je mezi námi někdo, kdo Tě nezná, aby jej dnešní slova zaujmula. Použij nás k tvorbě své církve. Učiň, abychom byli připraveni Ti sloužit, jsme přece Tvé vlastnictví, Tvoji otroci, tvoje adoptované děti, Tvoji dědicové. Amen

Osnova kázání

Země spravedlnosti! (2Pt 3,12b-13)

Tavicí pec Božího soudu

Bůh pro nás připravuje novou zemi a nové zemi, na nichž bude vládnout spravedlnost. Nebude tam nic hříšného, špatného, nic zkaženého. Ale nejprve musí přijít soud Božího hněvu, který oddělí zrno od plev, spravedlivé od nespravedlivých a nastolí právo a pokoj.

Osnova kázání

Toužebné vyhlížení Krista (2Pt 3,10-12)

Den Páně přijde jako zloděj...

Přestože posměvači nahlodávali víru učedníků (a dělají to dodnes), tak křesťané mají svou jistotu v Bohu. Jejich víra si je jistá tím, co není vidět. Taková víra je protikladem k posměvačům. K takové víře se Bůh přiznává, protože taková víra Boha oslavuje.

Osnova kázání

Den dnů! (2Pt 3,1-6)

Posmívají se kvůli Pánovu příchodu

Petr píše o tom, že přijdou posměvači. Kdo jsou tito lidé? Koho se toto slovo týká? Petr píše do církve - budou to tedy někteří z těch, kdo si říkají křesťané? Před kým a před čím nás Boží slovo tak důrazně varuje?

Osnova kázání

Falešní učitelé v církvi III. (2Pt 2,9-22)

Falešní učitelé jsou ovládáni svou žádostivostí - jsou drzí, opovážliví, vysmívají se nadpozemským mocnostem - přestože jsou jimi ovládáni. Znovuzrození křesťané svůj život žijí opačně - hřích už nad nimi nepanuje, neurčuje jejich vůli, protože Bůh dal novou přirozenost každému křesťanovi.