Dvě cesty (1Pt 2,7-8)

Cesta úcty a cesta vzdoru

Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným',ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni.

Osnova kázání

Boží svrchovanost ve spasení a jediné jméno pod nebem! (1Pt 2,6)

Kristus - kámen vyvolený, úhelný a vzácný

Ve starověku bez úhelného kamene nebyla postavena žádná stavba. Dokonalé Boží dílo musí mít dokonalý úhelný kámen. Kristus je tím kamenem - ale je také kamenem zkoušky. Dokonalá stavba Božího chrámu se nemůže obejít bez Krista.

Osnova kázání

Život a světlo lidí II. (1Pt 2,5)

Živé kameny a svaté kněžstvo

Živými kameny jsme pouze V Kristu, nelze být v Kristu a nebýt živým kamenem, zasazeným do stavby duchovního chrámu, církve. Svatým kněžstvem jsme na základě vyvolení v Božím Synu, nelze být v Něm a nebýt svatým knězem.

Osnova kázání

Život a světlo lidí I. (1Pt 2,4)

Přicházejte k živému kameni...

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je `vyvolený a vzácný´.

Osnova kázání

Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3)

Mějte touhu!

Znovuzrození člověka v Kristu je ten největší zázrak, který se může stát. Tohle znovuzrození je ale jenom začátkem. Jsme povoláni k duchovnímu růstu - a to je veliká výsada i zodpovědnost. Můžeme jít cestou, kterou šel před námi náš Pán. Je to služba i odměna zároveň. Je to taky práce a úsilí.

Osnova kázání

Cizinci skrytí v Bohu (1Pt 1,1-25)

Boží vlastnictví vede k bázni před Bohem

Víme, kam jdeme, a že dojdeme. Boží moc nás střeží ke spasení. Proto se nebojme se zkoušek, které dávají růst naší víře. My obstojíme! Poslušnost a vytrvalost víry ve zkouškách a láska musí být trvalým, viditelným znakem našich životů. Tím, co nás odlišuje od života světa.

Osnova kázání

Člověk je jako polní tráva (1Pt 1,22-25)

Boží slovo je věčné

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky´ - to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.