Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

Podřizujte se svým autoritám!

Petr moc evangelia staví do protikladu k tomu, čím církev procházela i prochází - strasti, soužení, pronásledování... Kristus stojí za to, abyste vytrvali. Kristus je nade vše ostatní. Soužení není ničím ve srovnání s Kristem. Veškeré požehnání Božích darů máme v Kristu - jak bychom mohli hledat něco většího.

Text kázání

Osnova kázání

Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

1 Petrův 2:18  Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. 19  V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 20  Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.

Osnova kázání

Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17)

Jednáním umlčujte nevědomost!

Jako děti temnoty jsme nebyli schopní ničeho dobrého. I ten nejlepší lidský čin, který nebyl učiněn v Kristu, je poddán hříchu a smrti. Dnes budeme mluvit o dokonalém zákonu svobody Božích dětí - z tohoto zákona povstávají všechny další podřízenosti zmíněné v těchto i následujících verších.

Text kázání

Osnova kázání

Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14)

Vysvobozeni k dobrým skutkům

Pokoj, který je nám všem dnes na tomto místě zvěstován, to není pokoj pohodlného západního stylu života, není to pokoj a blahobyt těla. Jde o pokoj duše a ducha člověka, jde o blahobyt duše a lidského ducha. Je to pokoj smíření hříšníků s Bohem. Pokoj pramenící z veliké dobroty a lásky trojjediného Boha, který stvořil vše viditelné i neviditelné, a má moc nade vším tímto svým stvořením.

Text kázání

Osnova kázání

Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14)

1 Petrův 2:13  Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci, 14  ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15  Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. 

1) Úvod

Milovaní bratři, drahé sestry, vzácní hledající, vy všichni, kteří jste dnes zde, buďte přivítáni pozdravem pokoje v Kristu Ježíši, v tom milovaném Beránkovi, který snímá hříchy světa. A který přišel, aby vydal sám sebe za každého, kdo věří v Jeho jméno, a přijímá velikou a nesmírnou moc kříže Golgaty, která přemáhá hřích, smrt i mocnosti pekel!

Osnova kázání

Cizinci bez domovského práva (1Pt 2,11-12)

Žijte vzorně mezi pohany!

Církev trpěla pronásledováním a apoštol Petr viděl její zoufalou potřebu budování na svaté pravdě evangelia. Tato pravda má moc nejen budovat, ale i povzbuzovat a zachovat uprostřed zkoušek a i samotného pronásledování. Jen ten, kdo ji zná a má v srdci pevně vepsané doktríny vykupitelné milosti Boží v Kristu Ježíši a nekonečnou cenu Beránkovu, jen ten je dobře připraven projít ve víře výhní zkoušek a pronásledování.

Osnova kázání

Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10)

Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva!

Dnes budeme mluvit o Božím městě, o životě uprostřed svatého města, o životě církve - velkolepé dílo zbudované přesně podle Božích pokynů. Slávu toho místo určuje Boží přítomnost - místo, kde se Bůh setkává se svým vykoupeným lidem.

Osnova kázání

Kříž mění vše (1Pt 2,10)

Nyní však jste lid Boží

Židé byli vyvolený národ, smluvní lid Boží - Bůh tento národ učinil - učinil ho od základu - nebyli lidem a stali se z Boží milosti lidem. Křesťané jsou znovuzrození pohané i Židé - nebyli jsme lidem, ale nyní jsme svoláni Bohem a učiněni novým národem.

Osnova kázání