Staré pominulo, hle, je tu nové! (1Pt 2,24)

... abychom živi byli spravedlnosti!

Kontext Petrova listu je o povzbuzení pronásledované církve. Povzbuzení ke svatému životu a to i v těžkých situacích, kdy je lid Boží pronásledován. A v tomto duchu Petr použil 24 verš, jako připomínku toho nesmírného zázraku evangelia. Zázraku vyvolení a povolání. Zázraku spasení, zázraku nových stvoření, kterými jsme všichni, kdo složili naději u Kristova kříže a jen v Jeho kříži.

Text kázání

Osnova kázání

Staré pominulo, hle je tu nové! (1Pt 2,21)

1 Petrův 2:21  K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22  On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´. 23  Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25  `Jeho rány vás uzdravily. ´Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

Osnova kázání

Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25)

V Ježíšových šlépějích

Mluvili jsme spolu o tom, že milost Boží lásky se mocně projevuje právě ve chvílích těžkých, kdy soužení a utrpení doléhá na církev nejsilněji, při pronásledování ze strany lidí i politické moci. Projevuje se, když křesťan zachovává dobré svědomí pro svého Pána a kvůli svému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, navzdory hříšné a nemilosrdné tvrdosti světa. Petr to ve třech verších zdůrazňuje hned 2x. V tom je milost, trpíte-li nevině kvůli Pánu a Jeho slovu.

Text kázání

Osnova kázání

Povoláni k následování Krista trpícího! (1Pt 2,21-25)

Pokoj Vám milovaní a drazí duchovní sourozenci v Bohu! Když vám položím otázku, kdo z vás pomyslel před svým obrácením na to, že každou chvíli v týdnu budeme toužebně a nedočkavě dopředu vyhlížet, aby už nastal ten den, kdy se jako jedno tělo scházíme k uctívání našeho Pána a Spasitele, který přišel kvůli nám na konci časů, odpověď by byla nikdo!

Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

Podřizujte se svým autoritám!

Petr moc evangelia staví do protikladu k tomu, čím církev procházela i prochází - strasti, soužení, pronásledování... Kristus stojí za to, abyste vytrvali. Kristus je nade vše ostatní. Soužení není ničím ve srovnání s Kristem. Veškeré požehnání Božích darů máme v Kristu - jak bychom mohli hledat něco většího.

Text kázání

Osnova kázání

Milost poslušnosti (1Pt 2,18-20)

1 Petrův 2:18  Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. 19  V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 20  Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.

Osnova kázání

Pokorná služba, svoboda Božích služebníků! (1Pt 2,15-17)

Jednáním umlčujte nevědomost!

Jako děti temnoty jsme nebyli schopní ničeho dobrého. I ten nejlepší lidský čin, který nebyl učiněn v Kristu, je poddán hříchu a smrti. Dnes budeme mluvit o dokonalém zákonu svobody Božích dětí - z tohoto zákona povstávají všechny další podřízenosti zmíněné v těchto i následujících verších.

Text kázání

Osnova kázání

Praktický život věřících: křesťan - občan! (1Pt 2,13-14)

Vysvobozeni k dobrým skutkům

Pokoj, který je nám všem dnes na tomto místě zvěstován, to není pokoj pohodlného západního stylu života, není to pokoj a blahobyt těla. Jde o pokoj duše a ducha člověka, jde o blahobyt duše a lidského ducha. Je to pokoj smíření hříšníků s Bohem. Pokoj pramenící z veliké dobroty a lásky trojjediného Boha, který stvořil vše viditelné i neviditelné, a má moc nade vším tímto svým stvořením.

Text kázání

Osnova kázání