Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27;

ř8Podívejte se, co Pavel říká hned v první větě. Chci vám připomenout dobrou zprávu, kterou jsem vám již zvěstoval, kterou jste přijali, která je základem, na němž stojíte. Základ, to je to slovo. Na něm je stavěna celá stavba naší spásy a víry.

Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27;

Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27;

Úvod

Pokoj vám a milost od Boha Otce i od Pána Ježíše! Pokračujeme v listu Římanům a jsme stále v osmé kapitole. V minulém kázání jsme mluvili o tom, jak veškeré tvorstvo sténá a toužebně vyhlíží návrat slávy Božích Synů. Protože je zasažené hříchem, pádem a zhoubou.  To vyhlížení je doslovně s tváří obrácenou tam, odkud se vrátí Pán Ježíš! Tedy vzhůru k nebesům.

Otázky ke studiu

Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23

obrA skutečně my víme, že není žádné jiné Boží evangelium. Je mnoho evangelií, protože evangelium znamená dobrá zpráva. A tak jsme jistě ve svém životě z Boží milosti mohli slyšet mnoho dobrých zpráv. Ale Boží evangelium je jen jedno! Je naprosto výlučné a jedinečné. Ve své formě i svém obsahu.

Osnova kázání

Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17

ř 8, 14-17Nám je celkem jasné, co znamená, že již nejsme nepřátelé Boha, ale jsme Jeho děti! Ten veliký, spravedlivý, svatý Boží hněv, který nám po právu jako nepřátelům a vzbouřencům náležel, je pryč! Dopadl cele na Pána Ježíše.  Proto nyní zažíváme plnou měrou Boží lásku.

Osnova kázání

Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17

Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17x

Motto: 1 Petrův 1:3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

Úvod

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37

Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Sk 13, 37;

Motto: 1 Korintským 15:13 Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. 14 A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, 15 a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. 16 Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37

kazPán Ježíš byl od věků předurčen k tomu, aby to byl On a jedině On, kdo nás vykoupí Bohu svou krví! To předurčení a vyvolení není jedinečné v tom, že by Otec vybíral z více kandidátů a nakonec řekl: „Ty to budeš můj Synu!“ Vyvolení a předurčení Krista je jedinečné a výjimečné v tom, že má svůj původ a zdroj v Kristu samotném!

Osnova kázání

Jestliže však...Ř 8, 9-13

Ř 8, 9-13Pavlovým cílem tedy není zviklat naši víru. Znejistit jí a uvést naše srdce do pochybností! Ale naopak v kontextu listu do Říma i celého Písma nás Pavel buduje na mocné a nádherné skále víry, kterou je evangelium Ježíše Krista. Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří.

Osnova kázání