Utíkej ke Kristu! (Ž 2)

On je Hospodinův Pomazaný Syn

Hospodin zástupů. Mocný Bohatýr v boji. Ten, který povolává do bytí vše, co jest a to pouhým slovem. Taková je Jeho síla, moc a autorita. To je Bůh jednající a konající silou své vůle s celým vesmírem, s miliardami hvězd, sluncí a planet. To je Panovník vládnoucí nad masami pronárodů, Panovník, kterému ale není lhostejný osud jednotlivce.

Text kázání

Osnova kázání

Utíkej ke Kristu! (Ž 2)

On je Hospodinův pomazaný Syn

Pavel Borovanský, 25. března 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám a milost! Dobrý Bůh k nám promlouvá skrze výklad Jeho slova. Každou neděli máme co do činění s Bohem a Jeho slovem, ve kterém nám dává poznat sám sebe a svou vůli pro nás. Prošli jsme společně knihu Rút. Dala nám poznat Boží ruku vládnoucí ve stvoření i ve spáse.

Osnova kázání

Písmo svědčí o mně! Proutek z pařezu Jišajova! (Rt 4,13-22)

Boží prozřetelnost na cestě k Mesiáši

Kniha Rút je oázou a odpočinutím uprostřed vřavy času soudců. Je to kniha mesiášská. Kniha se silným důrazem na Boží svrchované jednání v otázce stvoření i spasení člověka. Kniha zdůrazňuje Boha, jako svrchovaného Stvořitele, který nejen povolal celý svět do bytí, ale i vše vede a řídí podle své dokonalé a absolutně vyvýšené vůle. Rút vede silně ke Kristu.

Text kázání

Osnova kázání

Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12)

Dílo Boží prozřetelnosti

Dnes budeme sledovat Boží vrcholící dílo v knize se silným mesiášským odkazem. Někteří vykladači nazývají knihu Rút mesiášskou knihou v Písmu a myslím, že právem. Velmi silně mluví o svrchovaném Božím plánu vykoupení, skrze muže určeného k tomu před stvořením časů.

Text kázání

Osnova kázání

Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12)

Dílo Boží prozřetelnosti

Pavel Borovanský, 18. února 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám a milost! Blížíme se ke konci knihy Rút. Sledovali jsme Elímelekův odchod ze země zaslíbené do pohanského Moábu. Ze země pravé víry a bohoslužby do země pohanských model, vyžadujících lidské oběti. Pryč ze společenství vyvoleného Božího lidu do země synů Moábu, vzešlých z incestu Lota se svou prvorozenou dcerou.

Osnova kázání

Nevyznávají Ježíše Krista! (2J 7-9)

Získejte plnou odměnu!

Sedmý verš mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.

Text kázání

Osnova kázání