Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Autor žalmu král David se modlí, volá k Bohu. A je v tom veliká naléhavost a odkrytá Davidova zoufalá potřeba. David je zbožným mužem a zbožným králem. Bible nazývá Davida mužem podle Hospodinova srdce. David jako zbožný muž a král čelil ve svém životě mnoha soužením i protivníkům a nejinak tomu bylo, když psal čtvrtý žalm.

Text kázání

Osnova kázání

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Pavel Borovanský, 29. července 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám milovaní v Kristu Ježíši! Máme za sebou první sborovou dovolenou. Bůh splnil naše přání, o kterém jsme několik let mluvili a za které jsme se i modlili. Myslím, že nám všem Bůh velmi požehnal. Téma Písmo ve všech oblastech života církve a křesťana bylo pro nás všechny důležitým, základním a požehnaným tématem.

Osnova kázání

V obležení (Ž 3)

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí

David během svého života procházel mnoha těžkostmi, ale vždycky upíral svůj pohled k Bohu. U něj hledal (a nacházel) vysvobození i pokoj. Bůh byl vždy jeho útočištěm. A právě tak je to i v životě křesťana.

Text kázání

Osnova kázání

Rodičovství je přirozeným cílem manželství (Gn 1,26-28)

Moudrý je manžel, který nemarní čas, ale zná a plní vůli svého Pána!

I dnes chceme usilovat o moudrost a naším dnešním cílem bude poznání Boží vůle pro rodičovství v manželství. Poznáme, že manželství a rodičovství jsou základním stavebním kamenem celého lidského pokolení a konání. Poznáme, že rodičovství je přirozeným důsledkem i cílem manželství.

Text kázání

Osnova kázání