Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem 31. prosince 2017

Pokoj vám a milost v Kristu Ježíši! Sešli jsme se na společném shromáždění jako Boží lid, jako královské kněžstvo, jako národ svatý, jako zvěstovatelé a oznamovatelé mocných skutků Toho, který nás povolal ze smrti a temnoty do svého podivuhodného světla!

Osnova kázání

Boáz vstupuje na scénu (Rt 2,1-23)

O lidské zodpovědnosti a o Boží štědré dobrotě

Bůh dovedl Rút na Boázovo pole. Ve své svrchovanosti jednal ke slávě - přivedl Rút k muži, kterého obdaroval a připravil k tomu, aby mohl zachránit obě ženy. Boáz je obrazem toho, který má vzejít z jeho rodu - dokonalého Spasitele Ježíše Krista.

Text kázání

Osnova kázání

Shodou okolností! (Rt 2,1-3)

Dílo Boží prozřetelnosti v životě člověka

Svrchovaný Bůh jedná v životech lidí svou mocí a vede všechno ke svému cíli. Často nerozumíme tomu, co dělá a proč to dělá, ale mnohdy nám později dá spatřit smysl a cíl celého svého dílo v našich životech. Právě tak to bylo s moábskou Rút a s Noemi.

Text kázání

Osnova kázání

Shodou okolností! (Rt 2,1-3)

Dílo Boží prozřetelnosti v životě člověka

Pavel  Borovanský, 3. prosince 2017 Ústí nad Labem

  • Př 16:9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Pokoj vám drazí! Máme dnes 3. prosince. Je neděle, den společného shromáždění místního sboru. Buďte proto vítání domácí víry, hosté i příchozí. Po kázání z Janova evangelia z deváté kapitoly, se opět přesuneme do knihy Rút.

Osnova kázání

O plné náruči (Rt 1,19-22)

Noemi se vrací domů. Nalezne domov?

Setrvačnost Elímelekova špatného rozhodnutí uchvátila Noemi a semlela ji. Ztratila duchovní zrak a rozpoznání, pokud ho kdy měla. Jednala potom stejně pragmaticky, jako Elímelek. Naštěstí Bůh vstupuje do příběhu svým svrchovaným mocným způsobem, který je plný milosti. Obrací pohanku Rút od model, ke kterým se měla vrátit podle rady Noemi, k sobě k živému Bohu. Milost, kterou jí tím Bůh prokázal, se skrze Rút vztahuje na Noemi a protože Rút je v rodokmenu Krista vztahuje se i na nás.

Text kázání

Osnova kázání

O Boží prozřetelnosti! (Rút 1, 6-18)

Moábská Rút prokazuje věrnost

Elímelekův příběh, i celá kniha Rút je pro naše ponaučení. Abychom nejednali svévolně, ale ve víře a v pevné důvěře v našeho Pána, kterého nám kniha Rút ukazuje jako Svrchovaného Pána, jež skrze prozřetelnost řídí vše k vytyčenému cíli.

Text kázání

Osnova kázání

O Boží prozřetelnosti! (Rút 1, 6-18)

Moábská Rút prokazuje věrnost

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem 15. října 2017

Pokoj vám a milost bratři a sestry! Z Boží milosti jsme začali vykládat knihu Rút. Knihu, která při letmém pohledu přináší obyčejný příběh, příběh obyčejných lidí. Nevidíme zde na první pohled veliké věci, ani zázraky, ani veliké bitvy a tvrdý zápas dobra se zlem. Příběh je zdánlivě poklidný a všední.

Osnova kázání