Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14)

Prostředek růstu do dospělosti v Kristu!

Petr píše církvi, která začíná trpět pronásledováním pro pravdu evangelia. Apoštol se soustředí na to, aby postavil svatým před oči slávu a nádheru evangelia. Hodnotu Božího díla, činícího z trosek ztýraných vlastními hříchy a vládou temných mocností děti Boží. Evangelium nikdy nepřestane svou podstatou, svou hloubkou převyšovat naše chápání. Je nadpozemské. Je věcí Boží, světu je bláznovstvím a pohoršením. Nám, které Bůh povolal svou milostí, je životem.

Text kázání

Osnova kázání

Výheň zkoušky (1Pt 4,12-14)

Prostředek růstu do dospělosti v Kristu!

1 Petrův 4:12  Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, 13  ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 14  Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Osnova kázání

Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11)

1 Petrův 4:11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.

1. Dobří správci Božích dobrých darů!

Pokoj vám a milost milovaní křesťané! V posledním kázání z 1 Pt listu, ze čtvrté kapitoly verše 7-10, jsme si řekli dvě důležité věci. Za prvé, že konec všech věcí je blízko a podle toho máme žít. Druhou velmi důležitou věcí, která přímo souvisí s prvním bodem, je to, že láska překrývá množství hříchů.

Osnova kázání

Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10)

Kristova láska pracuje v církvi

Blíží se doba, kdy Kristova nevěsta spočine v náručí svého ženicha a to navždy. Každý z nás se setká s Pánem tváří v tvář a nikdo z nás jistě nechce být zahanben. Aby se tak nestalo, vybízí nás apoštol Petr k životu plnému moudrosti čerpané z Božího slova a střízlivému vážení všech věcí. Je to nezbytné k tomu, aby se církev mohla vytrvale a neustále modlit a oslavovat svého Pána, Spasitele Ježíše! Máme být vždy pohotoví k modlitbám, praví Petr. To ale nejde bez střízlivě používaného rozumu, který je proměňován Božím Duchem a slovem, tedy Písmem.

Text kázání

Osnova kázání

Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10)

Láska je mocnější než hřích!

  • 1 Petrův 4:7-10 Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

Pokoj vám bratři a sestry. Pán Ježíš Kristus zvítězil a na svět se narodila nevěsta Kristova! Je čistá, svatá a bez poskvrny. Je tedy nádherná a nejkrásnější ze všech nevěst, které kdy spatřily světlo světa.


Osnova kázání

Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7)

Konec všech věcí je blízko

Milostivý Bůh nám dal nové srdce a učinil každého z nás nový stvořením. Není to o tom, že neučiníme hříchu, ale o tom, že naše směrování je přesně opačné, než bylo. Petr napsal o tom, co jsme dělali, a že jsme to dělali dost dlouho. Ale také napsal, že se již nevrháme do toho proudu svévole a hříchu, který teče směrem do pekel!

Text kázání

Osnova kázání