Služba k oslavě Boží skrze Ježíše Krista (1Pt 4,11)

1 Petrův 4:11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.

1. Dobří správci Božích dobrých darů!

Pokoj vám a milost milovaní křesťané! V posledním kázání z 1 Pt listu, ze čtvrté kapitoly verše 7-10, jsme si řekli dvě důležité věci. Za prvé, že konec všech věcí je blízko a podle toho máme žít. Druhou velmi důležitou věcí, která přímo souvisí s prvním bodem, je to, že láska překrývá množství hříchů.

Osnova kázání

Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10)

Kristova láska pracuje v církvi

Blíží se doba, kdy Kristova nevěsta spočine v náručí svého ženicha a to navždy. Každý z nás se setká s Pánem tváří v tvář a nikdo z nás jistě nechce být zahanben. Aby se tak nestalo, vybízí nás apoštol Petr k životu plnému moudrosti čerpané z Božího slova a střízlivému vážení všech věcí. Je to nezbytné k tomu, aby se církev mohla vytrvale a neustále modlit a oslavovat svého Pána, Spasitele Ježíše! Máme být vždy pohotoví k modlitbám, praví Petr. To ale nejde bez střízlivě používaného rozumu, který je proměňován Božím Duchem a slovem, tedy Písmem.

Text kázání

Osnova kázání

Láska je mocnější než hřích! (1Pt 4,7-10)

Láska je mocnější než hřích!

  • 1 Petrův 4:7-10 Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

Pokoj vám bratři a sestry. Pán Ježíš Kristus zvítězil a na svět se narodila nevěsta Kristova! Je čistá, svatá a bez poskvrny. Je tedy nádherná a nejkrásnější ze všech nevěst, které kdy spatřily světlo světa.


Osnova kázání

Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7)

Konec všech věcí je blízko

Milostivý Bůh nám dal nové srdce a učinil každého z nás nový stvořením. Není to o tom, že neučiníme hříchu, ale o tom, že naše směrování je přesně opačné, než bylo. Petr napsal o tom, co jsme dělali, a že jsme to dělali dost dlouho. Ale také napsal, že se již nevrháme do toho proudu svévole a hříchu, který teče směrem do pekel!

Text kázání

Osnova kázání

Pohotoví k modlitbám (1Pt 4,7)

1 Petrův 4:1-11 Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé.

Osnova kázání

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

Vydají však počet...

Nyní však, obráceni od model našich padlých srdcí k živému Bohu jsme ve světě vzpoury cizorodým a pro svět nepřijatelným prvkem. A Petr říká: „Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.“ Již totiž nejsme ve světě a ze světa, ale patříme Bohu a jsme v Bohu. Jsme spolu s Kristem a v Kristu uvedeni na nebeský trůn.

Text kázání

Osnova kázání

Svrchovaný Pán živých i mrtvých! (1Pt 4,3-6)

1 Petrův 4:3  Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. 4  Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 5  Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6  Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.

Úvod.

Osnova kázání