Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12)

Dílo Boží prozřetelnosti

Dnes budeme sledovat Boží vrcholící dílo v knize se silným mesiášským odkazem. Někteří vykladači nazývají knihu Rút mesiášskou knihou v Písmu a myslím, že právem. Velmi silně mluví o svrchovaném Božím plánu vykoupení, skrze muže určeného k tomu před stvořením časů.

Text kázání

Osnova kázání

Aby bylo zachováno naše jméno před Bohem! (Rút 4,1-12)

Dílo Boží prozřetelnosti

Pavel Borovanský, 18. února 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám a milost! Blížíme se ke konci knihy Rút. Sledovali jsme Elímelekův odchod ze země zaslíbené do pohanského Moábu. Ze země pravé víry a bohoslužby do země pohanských model, vyžadujících lidské oběti. Pryč ze společenství vyvoleného Božího lidu do země synů Moábu, vzešlých z incestu Lota se svou prvorozenou dcerou.

Osnova kázání

Nevyznávají Ježíše Krista! (2J 7-9)

Získejte plnou odměnu!

Sedmý verš mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.

Text kázání

Osnova kázání

Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Dnes budeme mluvit o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření.

Text kázání

Osnova kázání

Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem 31. prosince 2017

Pokoj vám a milost v Kristu Ježíši! Sešli jsme se na společném shromáždění jako Boží lid, jako královské kněžstvo, jako národ svatý, jako zvěstovatelé a oznamovatelé mocných skutků Toho, který nás povolal ze smrti a temnoty do svého podivuhodného světla!

Osnova kázání