Nerovná manželství (1K 7,10-17)

Všechno napomáhá k dobrému milujícím Boha

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem 16. září 2018

Pokoj vám a milost drazí přátelé v Kristu! Skončily prázdniny a my jsme vrátili k problematice manželství a s tím souvisejících témat. Je to veliká radost zabývat se jedním ze základních pilířů stvoření. Vždyť člověka Bůh učinil ke svému obrazu jako muže a ženu. Požehnal jim, aby naplnili zemi, podmanili si ji a vládli k Boží slávě nad celým stvořením.

Osnova kázání

Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! (Ž 5,1-13)

Hospodine, přej sluchu mým slovům …

Stojíme opět před žalmem krále Davida. David přichází do Boží přítomnosti, před Boží trůn, aby se opět dovolával Božího milosrdenství. Svou při, svou žádost i své nepřátele přináší David k Bohu, k trůnu milosrdenství. David prosí Boha, aby jednal, aby ho zachránil.

Text kázání

Osnova kázání

Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! (Ž 5,1-13)

Hospodine, přej sluchu mým slovům …

Pavel Borovanský, Ústí nad Labem, 19. srpna 2018

Pokoj vám přátelé a drazí svatí! Máme za sebou většinu letních prázdnin. Bůh, který je k nám velmi dobrý nám dává v tomto čase odpočinout na dovolených, na společných pobytech s rodinou, nebo s dalšími křesťany. My i naše děti nabíráme sílu k další práci na Božím díle. Nepatříme přeci sami sobě, ale Bohu, který za nás zaplatil. A tak celý náš život je zápasem a také svědectvím o Kristu a pro Krista.

Osnova kázání

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Autor žalmu král David se modlí, volá k Bohu. A je v tom veliká naléhavost a odkrytá Davidova zoufalá potřeba. David je zbožným mužem a zbožným králem. Bible nazývá Davida mužem podle Hospodinova srdce. David jako zbožný muž a král čelil ve svém životě mnoha soužením i protivníkům a nejinak tomu bylo, když psal čtvrtý žalm.

Text kázání

Osnova kázání

Doufej v Hospodina (Ž 4)

Kristus je má spása!

Pavel Borovanský, 29. července 2018, Ústí nad Labem

Pokoj vám milovaní v Kristu Ježíši! Máme za sebou první sborovou dovolenou. Bůh splnil naše přání, o kterém jsme několik let mluvili a za které jsme se i modlili. Myslím, že nám všem Bůh velmi požehnal. Téma Písmo ve všech oblastech života církve a křesťana bylo pro nás všechny důležitým, základním a požehnaným tématem.

Osnova kázání

V obležení (Ž 3)

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí

David během svého života procházel mnoha těžkostmi, ale vždycky upíral svůj pohled k Bohu. U něj hledal (a nacházel) vysvobození i pokoj. Bůh byl vždy jeho útočištěm. A právě tak je to i v životě křesťana.

Text kázání

Osnova kázání