To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.
Izajáš 50:10

Podle Iz 50, 10 máme doufat ve jméno našeho Boha. A máme se také o našeho Boha opřít. Zde ve světě temnoty máme doufat v Boží jméno a opřít se o Boha. Řekli jsme si, že doufat v Boží jméno znamená znát Boha. Dobře vědět kdo a jaký je. A to je svatí ten první, naprosto nezbytný krok. Jak byste se mohli opřít ve tmě o někoho, koho dobře neznáte? Jít s ním? To by bylo čiré bláznovství. Zoufalý čin. A když budete mít vedle sebe dva muže, kteří si budou nárokovat vůdcovskou roli ve společnosti, za kým půjdete? Za tím, koho dobře znáte a víte, že je dobrý a schopný, morálně pevný, Nebo půjdete za tím, o kom nic nevíte?

Text kázání

Osnova kázání

Kristovo narození z panny (Iz 7,14)

Bůh věrně naplňuje své Slovo

Naše víra nestojí ve vzduchoprázdnu, ale musí mít pevné kořeny a musí být zasazena do hlubších a širších souvislostí. Uvidíme, jak spolu souvisí víra v Kristovo narození z panny s naší důvěrou v Boží slovo, s osobou Ježíše Krista a také s naším spasením.

Text kázání

Kdo je ten právě narozený Král? (Iz 9,1-6)

Poselství vánočních svátků

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 20. prosince 2009

Dobré a požehnané dopoledne, moji milí. Dnes máme před sebou trochu zvláštní kázání. Nebudeme pokračovat ve výkladu Lukášova evangelia, ale zamyslíme se společně nad jedním textem ze Starého zákona. Máme před sebou text, který bychom mohli označit jako text vánoční. Tak teď si možná řeknete, jak může být text ze Starého zákona vánočním textem, vždyť Vánoce mají být spíše takovou připomínku Kristova narození, což je záležitost novozákonní. Ale jak sami za chvilku uvidíte, tak vysvětlení není nijak komplikované.

Osnova kázání