Věříš v dostatečné slovo? (Mal 3:19-24)

Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jan 17:17

Bratři a sestry, dnes není pozdě na to, navrátit se k životu k radosti Kristu. Není pozdě se vrátit k Božímu slovu. Je celé pravdivé, je plně dostačující s každou odpovědí na naše otázky. Boží slovo je hodno důvěry. Vzpomeňte na ducha a moc Eliáše, ve které kázali jak Eliáš, tak Jan Křtitel: projevená důvěra Bohu vždycky začíná pokáním. Pamatujte dobře! Náš Otec v nebesích je věrný a spravedlivý.

Text kázání

Osnova kázání

Potřebujeme proroka Eliáše! (Mal 3:19-24)

Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš.
Matouš 11:13-15

V duchu a moci Eliášově přišel Jan Křtitel, aby připravil cestu pro Mesiáše. Nezapomeňte, že fyzické skutečnosti Starého zákona jsou naplněné duchovně v Novém zákoně. Proto se znovu nenarodil starozákonní Elijáš, ale Jan Křtitel, aby stejně jako Elijáš volal lidi k pokání! Než kdokoliv zahlédne Ježíše Krista, Božího Mesiáše, musí se dát cestou Janovou! Bez pokání není ani odpuštění. Izraelci potřebovali slyšet Jana, a to, co kázal v Judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Mt 3:2

Dnes potřebujeme slyšet Jana Křtitele! Protože do Božího království nelze vstoupit s nákladem viny - vstupní brána je úzká! Odlož svoji nespravedlnost u kříže Ježíše! Vyznej mu svou nevěru Bohu. On na kříži umíral, aby zaplatil za tebe, tvoje viny!

Text kázání

Osnova kázání

Máme velkého Boha (Mal 1,6-11)

Bůh je vyvýšený a svrchovaný, plný slávy a milosti

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán. Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného Pána.

Text kázání

Máme velkého Boha (Mal 1,6-11)

Bůh je vyvýšený a svrchovaný, plný slávy a milosti

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 7. června 2011

Dobrý den a pokoj vám a milost. V následujících několika kázáních se budeme společně zabývat tím, co jsme nazvali „Důrazy a odlišnosti Biblického společenství křesťanů“. Jedná se o několik věcí, které jsou nám drahé, vážíme si jich, a chceme je zdůraznit. Především proto, že je zdůrazňuje samotné Boží slovo. Scházíme se a studujeme Písmo, protože chceme slyšet, co říká samotné Písmo. Chceme slyšet to, co zdůrazňuje Bůh ve svém Slově.