Jsme zaměřeni na evangelium (Sk 16,11-34)

Bible

Co je důležité při zvěstování evangelia? Co máme dělat, abychom byli věrní Bohu a jednali v souladu s Jeho vůlí? A co je vlastně obsahem evangelia, které svět tolik potřebuje slyšet? To jsou otázky, na které má odpovědi Boží slovo!

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Matouš 28:20b  

Text kázání

Osnova kázání

Co je to láska? (J 13,34-35)

Víra v Ježíše Krista je nerozlučně spojena s láskou. Ale Boží láska má svůj zdroj v pravdě, kterou je Ježíš Kristus. Jenom láska zakotvená v pravdě vede k Boží slávě a ke zvěstování pravdy evangelia.

Zvěstujeme evangelium Boží II. (Ř 1,16)

Evangelium znamená dobrá zpráva a evangelium také skutečně je dobrá zpráva. Minule jsme mluvili o tom, že evangelium je také zahanbující zpráva. Je to zpráva, která pokořuje lidskou pýchu a nezávislost. Je to zpráva, která nás vrhá do prachu k nohám našeho Stvořitele a nutí nás prosit ho milost a slitování. Ale vedle toho je evangelium také dobrou zprávou.

Zvěstujeme evangelium Boží I. (Ř 1,16-17)

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Krista a tedy dítětem Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o nebi, pekle, hříchu, soudu, pokání a víře.

Používáme výkladové kázání (Neh 8,1-18)

Boží zapsané zjevení, které nám Bůh dal, je „živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“. Svědčí o Ježíši Kristu a o spasení, které je v něm. Naší touhou je, aby nám naši starší přinášeli poselství tohoto živého zapsaného Slova. Nechceme, aby naši kazatelé používali Bibli ke kázání „svého“ poselství, ale chceme, aby k nám Bůh sám skrze Bibli promlouval a používal naše kazatele ke sdělení Božího poselství. Boží pravda je mocná a proměňuje lidské životy.

Text kázání

Bible je pro nás naprosto klíčová (Oz 4,1-14)

Můj lid zajde, protože odmítá poznání

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné.

Text kázání