Vůně evangelia (2K 2,14-17)


Křesťan je vůní kadidla, které Kristus obětuje Bohu. Ale nevoní každému stejně. Jedněm jsme životodárnou vůní ke spasení, zatímco pro druhé jsme smrtonosnou vůní, která vede k záhubě.

Odhoďte hřích! (Žd 12,1-17)

Běžte za Ježíšem

Bůh nás miluje, jak jen otec může milovat své děti. Vychovává nás k podílu na své vlastní svatosti a to nás vede k tomu, abychom s radostí odhodili každý hřích a běželi za Pánem.