CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU?

 

CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU?

(Fp 2,12-18)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 7. února 2021

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.

Židům 12:1-2

  1. Úvod

Milost vám a pokoj, v Kristu Ježíši, Bohem milovaní!

Osnova kázání

Toto je smýšlení Ježíše Krista! (FP 2,5-11)

zimaUž po několik týdnů společně studujeme list Filipským. A musíme znovu a znovu děkovat Pánu, že nám tento dopis apoštola Pavla zachoval a dal jako součást svého Písma, své zjevené vůle pro život církve. Co máme dělat, když se všechno kolem od základu hroutí? Na jaké frontě máme bojovat, když nám mizí naše osobní svoboda před očima? Má smysl zítra ještě o něco usilovat? A o co?

Osnova kázání

VEĎTE ŽIVOT HODNÝ KRISTA! (FP 1,27-2,4)

filipskýmNáš Pán oslavil svého Otce skrze utrpení, jež mu vyneslo dokončení díla, pro které přišel. Tak také každé Boží dítě ukazuje nějakým způsobem na Boží slávu. Každý, kdo vidí tvůj život, se může ptát: Jaká to milost stojí za tvým životem? Jak to, že se tvůj život tak změnil a je jiný, než byl před obrácením?

Osnova kázání

SLUŽTE K PROSPĚCHU A RADOSTI CÍRKVE! (FP 1,19-26)

Služte k prospěchu církveSpoléhejme na Pána Ježíše. On svým slovem na počátku založil zemi i nebesa jsou dílem Jeho rukou (Žd 1:10) a nyní všecko nese svým mocným slovem! Nespoléhejme na lidi, na vládu, ani na lékaře nebo politiky, že nás ochrání a zachrání. Nezachrání, i oni jsou jen stvoření. Je jen jeden, který má moc nad nebesy, zemí i viry, náš Bůh!

Osnova kázání