Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (FP 1,1)

Svět rozděluje, ale evangelium spojuje (Fp 1,1)Procházíme nejenom celá země ale také jako místní církev, těžkou zkouškou. zkouškou zodpovědnosti, víry i důvěry jeden druhému. To, co vypadalo před rokem pevně a nadějně, je nyní silně otřeseno a zdá se, že dokonce rozbito. Jaká je odpověď církve na zkoušky, těžkosti a trápení?

Osnova kázání

Jsme zaměřeni na evangelium (Sk 16,11-34)

Bible

Co je důležité při zvěstování evangelia? Co máme dělat, abychom byli věrní Bohu a jednali v souladu s Jeho vůlí? A co je vlastně obsahem evangelia, které svět tolik potřebuje slyšet? To jsou otázky, na které má odpovědi Boží slovo!

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Matouš 28:20b  

Text kázání

Osnova kázání

Žij už dnes ve světle dne soudu (Mal 3:19-24)

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
Daniel 12:2

O národě Izraelském Starého zákona platilo: Ne každý, kdo je z Izraele, je před Bohem skutečný Izraelec. Tím byl jen člověk víry. Stejně tak platí, že ne každý, kdo je přítomný ve viditelném shromáždění církve, musí zákonitě být spasen. Zkoumej svoje srdce, zda patří Pánu. Dívej se na ovoce, které v životě vydáváš, zda opravdu svědčí, že ti Bůh dal nové srdce, protože jsi uvěřil Ježíši Kristu.

Osnova kázání

Posila pro křesťanský život (Mal 3:13-18)

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

Koloským 3:1

Slyšíš Boží volání k návratu? Jdeš cestou pokání ze své marné pýchy, kdy sis začal myslet, že stačí žít náboženský život, ale tvoje srdce bylo daleko od živého Boha? Pak pro tebe, milí křesťane, má Pán nádhernou pomoc na tvé cestě následování.

Text kázání

Osnova kázání

Posila pro křesťanský život (Mal 3:13-18)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 30. srpna 2020

 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

Koloským 3:1 

 

I. Úvod: kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce

Milost vám, bratři a sestry, milí hosté, otevíráme dnes opět knihu proroka Malachiáše, poslední knihu Starého zákona, abychom četli Boží slovo, které Duch Svatý přinesl lidem.

Osnova kázání

Neokrádej Boha! (Mal 3:6-12)

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
(Matouš 6:33)

Dostal jsi všechno! (1K 4:7) Všechno, co potřebuješ ke zbožnému životu, to ti daroval ve své milosti Bůh (2Pt 1:3) Tak kolik z toho, kdo jsi, co máš, co umíš, dáš Bohu? Všechno, všechno! Protože cokoli menšího je projev nevděčnosti. Všechno v nově narozeném člověku patří Bohu! A to je také ta největší radost křesťana - že už nepatříme sami sobě!

Text kázání

Osnova kázání

Neokrádej Boha! (Mal 3:6-12)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 16. srpna 2020

 

Hledejte především jeho království a spravedlnost,

a všechno ostatní vám bude přidáno. 

Matouš 6:33 

 

I. Úvod

Milost vám, bratři a sestry, milí přátelé, přeji vám Boží pokoj dnešního rána. Opravdu, jaké lepší přání, pozdrav, může člověk člověku přinést, než právě přání pokoje s Bohem!  

Osnova kázání