Nemějte s nimi nic společného! (Ef 5,6-8)

Oddělený život Božích dětí

V našem dnešním textu Pavel varuje křesťany před svodem, vybízí je k oddělení se od každého společenství s lidmi, kteří je svádí k hříchu a s neposlušnosti, a přestože jež v těch předchozích kapitolách všechno vysvětlil, znovu ukazuje na důvod, proč mají křesťané takto jednat.

Text kázání

Osnova kázání

Nemějte s nimi nic společného (Ef 5,6-8)

Oddělený život Božích dětí

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 28. ledna 2018

Pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé i hosté. Po delší době se znovu vracíme do listu Efezským a pokračujeme ve výkladu páté kapitoly tohoto listu. Text, který dnes máme před sebeou, je velmi vážný, silný a ostrý. V mnoha směrech je nepříjemný svým obsahem i svými důsledky. Pojďme teď přečíst prvních čtrnáct veršů páté kapitoly a potom se budeme zabývat verši 6-8.

Osnova kázání

Kdo nezdědí království Boží? (Ef 5,3-5)

Čistý život Božích dětí

Verše, které jsou dnes před námi, zdůrazňují život ve svatosti. Je tady svatost života, která je vlastní milovaným Božím dětem, je tu svatost řeči, která se projevuje díkůvzdáním a je zde popsaná svatost Kristova království, do kterého nevstoupí nic nečistého.

Text kázání

Osnova kázání

Následujte Božího příkladu (Ef 5,1-2)

Žijte v lásce!

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 24. září 2017

Pokoj vám a milost, milí křesťané, domácí víry i milí hosté, milí přátelé. Dostáváme se do páté kapitoly listu Efezkým a před námi jsou dnes jenom dva verše. Čteme v nich:

  • Ef 5:1-2 Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

Pavel navazuje na to, co napsal před pár verši:

Osnova kázání

Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32)

Nezarmucujte Ducha III.

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 27. srpna 2017

Pokoj vám a milost, milí křesťané, domácí víry i milí hosté, milí přátelé. Budeme pokračovat v našem výkladu Pavlova listu do Efezu. Jsme na konci čtvrté kapitoly a před námi jsou poslední tři verše listu. Pro lepší porozumění širšímu kontextu budeme číst od 25. verše.

Osnova kázání